اسپانیا
×
کشور
فرانسیسکو فرانکو
1939 - 1975
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اسپانیا > فرانسیسکو فرانکو (1939-1975)  | جستجو 

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1959
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1949
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.71
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1949-1963
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1966
آلومینیوم, 1.1g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1944
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1946-1963
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1966
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اسپانیا ½2 پزوتا - obverseاسپانیا ½2 پزوتا - reverse½2 پزوتا 1953
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1949
نیکل, 15g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.03
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1957
مس - نیکل, 5.7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1957
مس - نیکل, 8.6g, ø 26.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1957
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse100 پزوتا 1966
نقره 0.800, 19g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.26

uCoin