اسپانیا
×
کشور
شاه خوان کارلوس اول
1975 - 2001
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اسپانیا > شاه خوان کارلوس اول (1975-2001)  | جستجو 

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1975
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1980
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1975
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1980
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1982-1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse2 پزوتا 1982-1984
آلومینیوم, 1.95g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1975
مس - نیکل, 5.75g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1975
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.73
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1980
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1982-1989
مس - نیکل, 5.75g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1993
Year of St. James
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1994
Aragon
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1995
Asturias
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1996
La Rioja
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1997
Balearic Islands
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1999
Murcia
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1983-1985
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1992
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1993
Joan Miró
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.43
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1994
Pablo de Sarasate
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.35
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1995
Francisco De Quevedo
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.49
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1996
Emilia Pardo Bazán
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.49
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1997
Séneca
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse10 پزوتا 1998-2000
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.03
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1975
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1980
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1982-1984
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1990-1991
Olympic Emblem
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1990-1991
King Juan Carlos I
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1992
King Juan Carlos I
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1992
Expo'92 Sevilla /Globe/
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1993
Basque Country
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1994
Canary Islands
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1995
Castile and León
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1996
Castile-La Mancha
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1997
Melilla
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1998
Ceuta
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1999
Navarre
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.97
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 2000-2001
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1975
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1980
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1982-1984
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1990
King Juan Carlos I
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1990
Expo '92 /Seville/
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1992
Olympic Emblem
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1992
King Juan Carlos I
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1993
Extremadura
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse50 پزوتا 1994
Altamira
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.98

uCoin