سورینام
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

سورینام - کاتالوگ سکه

سورینام>جمهوری سورینام|2004 - 2017
 دوره

سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1987 - 2015
استیل با روکش مس, 2.5g, ø 18mm
KM# 11b
بها: $ 0.43
سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت
1987 - 2015
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm
KM# 12b
بها: $ 0.29
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت
1987 - 2017
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 13a
بها: $ 0.58

سورینام 25 سنت - obverseسورینام 25 سنت - reverse
25 سنت
1987 - 2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 14a
بها: $ 0.66
سورینام 100 سنت - obverseسورینام 100 سنت - reverse
100 سنت
1987 - 2017
مس - نیکل, 5.65g, ø 23mm
KM# 23
بها: $ 1.4
سورینام 250 سنت - obverseسورینام 250 سنت - reverse
250 سنت
1987 - 2015
مس - نیکل, 9.57g, ø 28mm
KM# 24
بها: $ 1.99

سورینام>جمهوری سورینام|1962 - 2003
 دوره

سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1962 - 1972
برنز, 2.55g, ø 18mm
KM# 11
بها: $ 0.43
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1974 - 1986
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 11a
بها: $ 0.27
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1987 - 2015
استیل با روکش مس, 2.5g, ø 18mm
KM# 11b
بها: $ 0.43

سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت
1962 - 1972
نیکل - برنج, 4g, ø 22mm
KM# 12
بها: $ 0.9
سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت
1976 - 1986
آلومینیوم, 1.24g, ø 20mm
KM# 12a
بها: $ 0.38
سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت
1987 - 2015
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm
KM# 12b
بها: $ 0.29

سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت
1962 - 1986
مس - نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 13
بها: $ 0.4
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت
1987 - 2017
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 13a
بها: $ 0.58
سورینام 25 سنت - obverseسورینام 25 سنت - reverse
25 سنت
1962 - 1986
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 14
بها: $ 0.48

سورینام 25 سنت - obverseسورینام 25 سنت - reverse
25 سنت
1987 - 2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 14a
بها: $ 0.66
سورینام 1 گولدن - obverseسورینام 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1962 - 1966
نقره 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 15
بها: $ 13.07
سورینام 100 سنت - obverseسورینام 100 سنت - reverse
100 سنت
1987 - 2017
مس - نیکل, 5.65g, ø 23mm
KM# 23
بها: $ 1.4

سورینام 250 سنت - obverseسورینام 250 سنت - reverse
250 سنت
1987 - 2015
مس - نیکل, 9.57g, ø 28mm
KM# 24
بها: $ 1.99

سورینام>مستعمره هلندی|1941 - 1960
 دوره

سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1943
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 10
بها: $ 3.82
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت
1957 - 1960
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 10a
بها: $ 1.47
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت
1942
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 9
بها: $ 7.53

uCoin