+

سورینام > کاتالوگ سکه

سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت 1987 - 2015
استیل با روکش مس
, 3g, ø 18mm
سورینام - KM# 12b
جمهوری سورینام
سورینام 100 سنت - obverseسورینام 100 سنت - reverse
100 سنت 1987 - 2015
مس - نیکل
, 5.65g, ø 23mm
سورینام - KM# 23
جمهوری سورینام
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت 1987 - 2014
استیل با روکش مس
, 2.5g, ø 18mm
سورینام - KM# 11b
جمهوری سورینام
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت 1974 - 1986
آلومینیوم
, 0.8g, ø 18mm
سورینام - KM# 11a
جمهوری سورینام
سورینام 1 سنت - obverseسورینام 1 سنت - reverse
1 سنت 1962 - 1972
برنز
, 2.55g, ø 18mm
سورینام - KM# 11
جمهوری سورینام
سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت 1976 - 1986
آلومینیوم
, 1.24g, ø 20mm
سورینام - KM# 12a
جمهوری سورینام
سورینام 5 سنت - obverseسورینام 5 سنت - reverse
5 سنت 1962 - 1972
نیکل - برنج
, 4g, ø 22mm
سورینام - KM# 12
جمهوری سورینام
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت 1987 - 2015
استیل با روکش نیکل
, 2g, ø 16mm
سورینام - KM# 13a
جمهوری سورینام
بها: $ 0.6 - 1.38
سورینام 10 سنت - obverseسورینام 10 سنت - reverse
10 سنت 1962 - 1986
مس - نیکل
, 2g, ø 16mm
سورینام - KM# 13
جمهوری سورینام
سورینام 25 سنت - obverseسورینام 25 سنت - reverse
25 سنت 1987 - 2015
استیل با روکش نیکل
, 3.5g, ø 20mm
سورینام - KM# 14a
جمهوری سورینام
سورینام 25 سنت - obverseسورینام 25 سنت - reverse
25 سنت 1962 - 1986
مس - نیکل
, 3.5g, ø 20mm
سورینام - KM# 14
جمهوری سورینام
سورینام 1 گولدن - obverseسورینام 1 گولدن - reverse
1 گولدن 1962 - 1966
نقره 0.720
, 10g, ø 28mm
سورینام - KM# 15
جمهوری سورینام
بها: $ 13.91
uCoin