ترانسنیستریا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ترانسنیستریا - کاتالوگ سکه

ترانسنیستریا>جمهوری مولداوی|2000 - 2018
 دوره

ترانسنیستریا 1 کوپک - obverseترانسنیستریا 1 کوپک - reverse
1 کوپک
2000
آلومینیوم, 0.62g, ø 16mm
KM# 1
بها: $ 0.34
ترانسنیستریا 5 کوپک - obverseترانسنیستریا 5 کوپک - reverse
5 کوپک
2000
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 2
بها: $ 0.23
ترانسنیستریا 5 کوپک - obverseترانسنیستریا 5 کوپک - reverse
5 کوپک
2005
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 50
بها: $ 0.23

ترانسنیستریا 10 کوپک - obverseترانسنیستریا 10 کوپک - reverse
10 کوپک
2000
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 3
بها: $ 0.24
ترانسنیستریا 10 کوپک - obverseترانسنیستریا 10 کوپک - reverse
10 کوپک
2005
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 51
بها: $ 0.24
ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک
2002
آلومینیوم - برنز, 2.15g, ø 16.88mm
KM# 5
بها: $ 0.76

ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک
2005
استیل با روکش برنز, 2.1g, ø 16.9mm
KM# 52a
بها: $ 0.26
ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک
2005
آلومینیوم - برنز, 2.2g, ø 16.9mm
KM# 52
بها: $ 0.37
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک
2000
آلومینیوم - برنز, 2.6g, ø 18.86mm
KM# 4
بها: $ 0.42

ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک
2005
آلومینیوم - برنز, 2.8g, ø 19mm
KM# 53
بها: $ 0.38
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک
2005
استیل با روکش برنز, 2.8g, ø 19mm
KM# 53a
بها: $ 0.28
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse
1 روبل
2014
مواد کامپوزیت, 0.85g, ø 26mm
UC# 1
بها: $ 0.8

ترانسنیستریا 3 روبل - obverseترانسنیستریا 3 روبل - reverse
3 روبل
2014
مواد کامپوزیت, 1g, ø 31mm
UC# 2
بها: $ 1.07
ترانسنیستریا 5 روبل - obverseترانسنیستریا 5 روبل - reverse
5 روبل
2014
مواد کامپوزیت, 1g, ø 28.6mm
UC# 3
بها: $ 1.11
ترانسنیستریا 10 روبل - obverseترانسنیستریا 10 روبل - reverse
10 روبل
2014
مواد کامپوزیت, 0.9g, ø 28mm
UC# 4
بها: $ 1.24

uCoin