+

ترانسنیستریا > کاتالوگ سکه

ترانسنیستریا 1 کوپک - obverseترانسنیستریا 1 کوپک - reverse
1 کوپک 2000
آلومینیوم
, 0.62g, ø 16mm
ترانسنیستریا - KM# 1
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.37
ترانسنیستریا 5 کوپک - obverseترانسنیستریا 5 کوپک - reverse
5 کوپک 2005
آلومینیوم
, 0.7g, ø 18mm
ترانسنیستریا - KM# 50
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.25
ترانسنیستریا 5 کوپک - obverseترانسنیستریا 5 کوپک - reverse
5 کوپک 2000
آلومینیوم
, 0.7g, ø 18mm
ترانسنیستریا - KM# 2
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.25
ترانسنیستریا 10 کوپک - obverseترانسنیستریا 10 کوپک - reverse
10 کوپک 2005
آلومینیوم
, 1g, ø 20mm
ترانسنیستریا - KM# 51
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.26
ترانسنیستریا 10 کوپک - obverseترانسنیستریا 10 کوپک - reverse
10 کوپک 2000
آلومینیوم
, 1g, ø 20mm
ترانسنیستریا - KM# 3
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.27
ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک 2005
آلومینیوم - برنز
, 2.2g, ø 16.9mm
ترانسنیستریا - KM# 52
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.4
ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک 2005
استیل با روکش برنز
, 2.1g, ø 16.9mm
ترانسنیستریا - KM# 52a
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.27
ترانسنیستریا 25 کوپک - obverseترانسنیستریا 25 کوپک - reverse
25 کوپک 2002
آلومینیوم - برنز
, 2.15g, ø 16.88mm
ترانسنیستریا - KM# 5
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.83
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک 2005
آلومینیوم - برنز
, 2.8g, ø 19mm
ترانسنیستریا - KM# 53
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.41
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک 2005
استیل با روکش برنز
, 2.8g, ø 19mm
ترانسنیستریا - KM# 53a
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.3
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse
50 کوپک 2000
آلومینیوم - برنز
, 2.6g, ø 18.86mm
ترانسنیستریا - KM# 4
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.47
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse
1 روبل 2014
مواد کامپوزیت
, 0.85g, ø 26mm
ترانسنیستریا - UC# 1
جمهوری مولداوی
بها: $ 1.28
uCoin