جزایر تورکس و کایکوس
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزایر تورکس و کایکوس - کاتالوگ سکه

جزایر تورکس و کایکوس>ملکه الیزابت دوم|1969 - 2015
 دوره

جزایر تورکس و کایکوس ¼ کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس ¼ کرون - reverse
¼ کرون
1981
مس - نیکل, 5.7g, ø 24.3mm
KM# 51
بها: $ 3.1
جزایر تورکس و کایکوس ½ کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس ½ کرون - reverse
½ کرون
1981
مس - نیکل, 11.35g, ø 30.65mm
KM# 52
بها: $ 7.71
جزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - reverse
1 کرون
1969
مس - نیکل, 24.8g, ø 38.61mm
KM# 1
بها: $ 7.53

جزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - reverse
1 کرون
1975 - 1977
مس - نیکل, 19.5g, ø 36mm
KM# 5
بها: $ 17.79
جزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس 1 کرون - reverse
1 کرون
1986
مس - نیکل, 28g, ø 38.6mm
KM# 122
بها: $ 3.98

uCoin