+

امارات متحده عربی > کاتالوگ سکه

امارات متحده عربی 1 فلس - obverseامارات متحده عربی 1 فلس - reverse
1 فلس 1973 - 2005, خلیفه بن زاید / زاید بن سلطان
برنز
, 1.5g, ø 15mm
امارات متحده عربی - KM# 1
امارات متحده
امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse
5 فلس 1996 - 2014, خلیفه بن زاید / زاید بن سلطان
برنز
, 2.2g, ø 17mm
امارات متحده عربی - KM# 2.2
امارات متحده
امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse
5 فلس 1973 - 1989, زاید بن سلطان
برنز
, 3.85g, ø 22mm
امارات متحده عربی - KM# 2.1
امارات متحده
No ImageNo Image
10 فلس 2017, خلیفه بن زاید
استیل با روکش برنز
, 3.05g, ø 18mm
امارات متحده عربی - UC# 2
امارات متحده
بها: $ 1.81
امارات متحده عربی 10 فلس - obverseامارات متحده عربی 10 فلس - reverse
10 فلس 1996 - 2011, زاید بن سلطان / خلیفه بن زاید
برنز
, 3.05g, ø 18mm
امارات متحده عربی - KM# 3.2
امارات متحده
امارات متحده عربی 10 فلس - obverseامارات متحده عربی 10 فلس - reverse
10 فلس 1973 - 1989, زاید بن سلطان
برنز
, 7.5g, ø 27mm
امارات متحده عربی - KM# 3.1
امارات متحده
امارات متحده عربی 25 فلس - obverseامارات متحده عربی 25 فلس - reverse
25 فلس 2014 - 2017, خلیفه بن زاید
استیل با روکش نیکل
, 3.5g, ø 20mm
امارات متحده عربی - KM# 4a
امارات متحده
امارات متحده عربی 25 فلس - obverseامارات متحده عربی 25 فلس - reverse
25 فلس 1973 - 2011, زاید بن سلطان / خلیفه بن زاید
مس - نیکل
, 3.55g, ø 20mm
امارات متحده عربی - KM# 4
امارات متحده
امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس 2013 - 2017, خلیفه بن زاید
استیل با روکش نیکل
, 4.4g, ø 21mm
امارات متحده عربی - UC# 1
امارات متحده
امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس 1995 - 2007, خلیفه بن زاید / زاید بن سلطان
مس - نیکل
, 4.4g, ø 21mm
امارات متحده عربی - KM# 16
امارات متحده
بها: $ 0.2 - 0.57
امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس 1973 - 1989, زاید بن سلطان
مس - نیکل
, 6.5g, ø 24.5mm
امارات متحده عربی - KM# 5
امارات متحده
امارات متحده عربی 1 درهم - obverseامارات متحده عربی 1 درهم - reverse
1 درهم 2012 - 2014, خلیفه بن زاید
استیل با روکش نیکل
, 6.1g, ø 24mm
امارات متحده عربی - KM# 6.2a
امارات متحده
uCoin