امارات متحده عربی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

امارات متحده عربی - کاتالوگ سکه

امارات متحده عربی>امارات متحده|1973 - 2018
 دوره

امارات متحده عربی 1 فلس - obverseامارات متحده عربی 1 فلس - reverse
1 فلس
1973 - 2005
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 0.64
No ImageNo Image
1 فلس
2018
استیل با روکش مس
UC# 1
بها: $ 0.99
امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse
5 فلس
1973 - 1989
برنز, 3.85g, ø 22mm
KM# 2.1
بها: $ 0.49

امارات متحده عربی 5 فلس - obverseامارات متحده عربی 5 فلس - reverse
5 فلس
1996 - 2014
برنز, 2.2g, ø 17mm
KM# 2.2
بها: $ 0.33
No ImageNo Image
5 فلس
2018
استیل با روکش برنز, 2.2g, ø 17mm
UC# 2
بها: $ 0.99
امارات متحده عربی 10 فلس - obverseامارات متحده عربی 10 فلس - reverse
10 فلس
1973 - 1989
برنز, 7.5g, ø 27mm
KM# 3.1
بها: $ 0.5

امارات متحده عربی 10 فلس - obverseامارات متحده عربی 10 فلس - reverse
10 فلس
1996 - 2011
برنز, 3.05g, ø 18mm
KM# 3.2
بها: $ 0.42
امارات متحده عربی 10 فلس - obverseامارات متحده عربی 10 فلس - reverse
10 فلس
2017 - 2018
استیل با روکش برنز, 3.05g, ø 18mm
UC# 3
بها: $ 0.69
امارات متحده عربی 25 فلس - obverseامارات متحده عربی 25 فلس - reverse
25 فلس
1973 - 2011
مس - نیکل, 3.55g, ø 20mm
KM# 4
بها: $ 0.16

امارات متحده عربی 25 فلس - obverseامارات متحده عربی 25 فلس - reverse
25 فلس
2014 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 4a
بها: $ 0.2
امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس
1973 - 1989
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 5
بها: $ 0.35
امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس
1995 - 2007
مس - نیکل, 4.4g, ø 21mm
KM# 16
بها: $ 0.18

امارات متحده عربی 50 فلس - obverseامارات متحده عربی 50 فلس - reverse
50 فلس
2013 - 2017
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 21mm
KM# 16a
بها: $ 0.24
امارات متحده عربی 1 درهم - obverseامارات متحده عربی 1 درهم - reverse
1 درهم
1973 - 1989
مس - نیکل, 11.2g, ø 28mm
KM# 6.1
بها: $ 0.33
امارات متحده عربی 1 درهم - obverseامارات متحده عربی 1 درهم - reverse
1 درهم
1995 - 2007
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 6.2
بها: $ 0.31

امارات متحده عربی 1 درهم - obverseامارات متحده عربی 1 درهم - reverse
1 درهم
2012 - 2014
استیل با روکش نیکل, 6.1g, ø 24mm
KM# 6.2a
بها: $ 0.3

uCoin