اروگوئه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اروگوئه - کاتالوگ سکه

اروگوئه>پزو اروگوئه|1994 - 2018
 دوره

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1994
فولاد ضد زنگ, 1.6g, ø 15mm
KM# 102
بها: $ 0.43
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1994
فولاد ضد زنگ, 2.25g, ø 18mm
KM# 105
بها: $ 0.52
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1994 - 2008
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 21mm
KM# 106
بها: $ 0.31

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1994
آلومینیوم - برنز, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.1
بها: $ 0.47
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1998 - 2007
آلومینیوم - برنز, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.2
بها: $ 0.36
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
2011 - 2012
استیل با روکش برنج, 3.52g, ø 20mm
KM# 135
بها: $ 0.37

اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1994
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.1
بها: $ 0.27
اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1998 - 2007
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.2
بها: $ 0.45
اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
2011 - 2014
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 136
بها: $ 0.36

اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2003
آلومینیوم - برنز, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.1
بها: $ 0.43
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2005 - 2008
آلومینیوم - برنز, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.2
بها: $ 0.31
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2011 - 2014
استیل با روکش برنج, 6.27g, ø 26mm
KM# 137
بها: $ 0.58

اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
2000
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 121
بها: $ 1.48
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
2011 - 2015
دو فلزی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه مس - نیکل, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 134
بها: $ 1.61

اروگوئه>پزو جدید|1975 - 1993
 دوره

اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1977
آلومینیوم, 1g, ø 18mm
KM# 71
بها: $ 1.14
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1977 - 1978
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm
KM# 72
بها: $ 0.63
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1977 - 1978
آلومینیوم, 2g, ø 22mm
KM# 73
بها: $ 0.84

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 18.5mm
KM# 66
بها: $ 0.41
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 21.5mm
KM# 67
بها: $ 0.58
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 68
بها: $ 0.56

اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1976 - 1978
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 29mm
KM# 69
بها: $ 0.59
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1980
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 74
بها: $ 0.57
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 0.87g, ø 12mm
KM# 95
بها: $ 2.13

اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse
5 پزو جدید
1980 - 1981
مس - روی - نیکل, 8g, ø 26mm
KM# 75
بها: $ 0.53
اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse
5 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 1.36g, ø 15mm
KM# 92
بها: $ 0.34
اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse
10 پزو جدید
1981
مس - نیکل, 10g, ø 28mm
KM# 79
بها: $ 1.06

اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse
10 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 2.94g, ø 18mm
KM# 93
بها: $ 0.69
اروگوئه 50 پزو جدید - obverseاروگوئه 50 پزو جدید - reverse
50 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 4.8g, ø 23mm
KM# 94
بها: $ 0.45
اروگوئه 100 پزو جدید - obverseاروگوئه 100 پزو جدید - reverse
100 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 7.56g, ø 25mm
KM# 96
بها: $ 0.51

اروگوئه 200 پزو جدید - obverseاروگوئه 200 پزو جدید - reverse
200 پزو جدید
1989
مس - روی - نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 97
بها: $ 0.78
اروگوئه 500 پزو جدید - obverseاروگوئه 500 پزو جدید - reverse
500 پزو جدید
1989
مس - نیکل, 11.8g, ø 29mm
KM# 98
بها: $ 1.13

اروگوئه>پزو|1862 - 1974
 دوره

اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1869
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 11
بها: $ 13.06
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1901 - 1936
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 19
بها: $ 1.05
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 32
بها: $ 2.15

اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1869
برنز, 10g, ø 29.9mm
KM# 12
بها: $ 10.11
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1901 - 1941
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 20
بها: $ 1.56
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1943 - 1951
مس - روی, 3.5g, ø 20mm
KM# 20a
بها: $ 1.05

اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm
KM# 33
بها: $ 0.43
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 2g, ø 16mm
KM# 37
بها: $ 0.49
اروگوئه 4 سنتسیمو - obverseاروگوئه 4 سنتسیمو - reverse
4 سنتسیمو
1869
برنز, 20g, ø 35mm
KM# 13
بها: $ 12.29

اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1901 - 1941
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 21
بها: $ 1.1
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1944 - 1951
مس, 5g, ø 23mm
KM# 21a
بها: $ 0.95
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
بها: $ 0.39

اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 3.5g, ø 20mm
KM# 38
بها: $ 0.32
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1877 - 1893
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 14
بها: $ 4.91
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1930
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 25
بها: $ 3.89

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1936
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25mm
KM# 28
بها: $ 2.91
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1953 - 1959
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 35
بها: $ 0.37
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 4.5g, ø 24mm
KM# 39
بها: $ 0.33

اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1877 - 1893
نقره 0.900, 5g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 11.52
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1920
نقره 0.800, 5g, ø 25mm
KM# 24
بها: $ 7.43
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1942
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 29
بها: $ 3.2

اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1954
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 36
بها: $ 4.86
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1965
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.5mm
KM# 44
بها: $ 0.72
اروگوئه 25 سنتسیمو - obverseاروگوئه 25 سنتسیمو - reverse
25 سنتسیمو
1960
مس - نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 40
بها: $ 0.97

اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1877 - 1894
نقره 0.900, 12.5g, ø 33mm
KM# 16
بها: $ 13.2
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1916 - 1917
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 22
بها: $ 16.78
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1943
نقره 0.700, 7g, ø 24mm
KM# 31
بها: $ 5.44

اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1960
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 41
بها: $ 0.71
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1965
آلومینیوم, 2g, ø 23.5mm
KM# 45
بها: $ 0.89
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1877
نقره 0.917, 25g, ø 37mm
KM# 17
بها: $ 123.9

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1878 - 1895
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17a
بها: $ 52.38
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1917
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 23
بها: $ 34.91
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1942
نقره 0.720, 9g, ø 27mm
KM# 30
بها: $ 7.64

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1960
مس - نیکل, 6g, ø 26mm
KM# 42
بها: $ 0.78
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22mm
KM# 46
بها: $ 0.54
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1968
نیکل - برنج, 2g, ø 17mm
KM# 49
بها: $ 0.4

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 52
بها: $ 0.83
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 47
بها: $ 0.93
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1968
نیکل - برنج, 3.15g, ø 20mm
KM# 50
بها: $ 0.54

اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 53
بها: $ 0.53
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 28mm
KM# 48
بها: $ 1.09
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1968
نیکل - برنج, 4g, ø 23mm
KM# 51
بها: $ 0.55

اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 54
بها: $ 0.86
اروگوئه 20 پزو - obverseاروگوئه 20 پزو - reverse
20 پزو
1970
مس - روی - نیکل, 3.75g, ø 21.5mm
KM# 56
بها: $ 0.64
اروگوئه 50 پزو - obverseاروگوئه 50 پزو - reverse
50 پزو
1970
مس - روی - نیکل, 5.4g, ø 24.5mm
KM# 57
بها: $ 0.5

اروگوئه 100 پزو - obverseاروگوئه 100 پزو - reverse
100 پزو
1973
مس - روی - نیکل, 8g, ø 27.5mm
KM# 59
بها: $ 0.98

uCoin