اروگوئه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اروگوئه - کاتالوگ سکه

اروگوئه>پزو اروگوئه|1994 - 2018
 دوره

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1994
فولاد ضد زنگ, 1.6g, ø 15mm
KM# 102
بها: $ 0.39
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1994
فولاد ضد زنگ, 2.25g, ø 18mm
KM# 105
بها: $ 0.43
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1994 - 2008
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 21mm
KM# 106
بها: $ 0.24

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1994
آلومینیوم - برنز, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.1
بها: $ 0.46
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1998 - 2007
آلومینیوم - برنز, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.2
بها: $ 0.29
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
2011 - 2012
استیل با روکش برنج, 3.52g, ø 20mm
KM# 135
بها: $ 0.36

اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1994
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.1
بها: $ 0.27
اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1998 - 2007
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.2
بها: $ 0.34
اروگوئه 2 پزو - obverseاروگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
2011 - 2014
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 136
بها: $ 0.42

اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2003
آلومینیوم - برنز, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.1
بها: $ 0.46
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2005 - 2008
آلومینیوم - برنز, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.2
بها: $ 0.3
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
2011 - 2014
استیل با روکش برنج, 6.27g, ø 26mm
KM# 137
بها: $ 0.57

اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
2000
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 121
بها: $ 1.48
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
2011 - 2015
دو فلزی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه مس - نیکل, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 134
بها: $ 1.68

اروگوئه>پزو جدید|1975 - 1993
 دوره

اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1977
آلومینیوم, 1g, ø 18mm
KM# 71
بها: $ 1.08
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1977 - 1978
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm
KM# 72
بها: $ 0.59
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1977 - 1978
آلومینیوم, 2g, ø 22mm
KM# 73
بها: $ 0.73

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 18.5mm
KM# 66
بها: $ 0.29
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 21.5mm
KM# 67
بها: $ 0.37
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1976 - 1981
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 68
بها: $ 0.45

اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1976 - 1978
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 29mm
KM# 69
بها: $ 0.4
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1980
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 74
بها: $ 0.56
اروگوئه 1 پزو جدید - obverseاروگوئه 1 پزو جدید - reverse
1 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 0.87g, ø 12mm
KM# 95
بها: $ 2.09

اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse
5 پزو جدید
1980 - 1981
مس - روی - نیکل, 8g, ø 26mm
KM# 75
بها: $ 0.47
اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse
5 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 1.36g, ø 15mm
KM# 92
بها: $ 0.34
اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse
10 پزو جدید
1981
مس - نیکل, 10g, ø 28mm
KM# 79
بها: $ 1.04

اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse
10 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 2.94g, ø 18mm
KM# 93
بها: $ 0.5
اروگوئه 50 پزو جدید - obverseاروگوئه 50 پزو جدید - reverse
50 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 4.8g, ø 23mm
KM# 94
بها: $ 0.45
اروگوئه 100 پزو جدید - obverseاروگوئه 100 پزو جدید - reverse
100 پزو جدید
1989
فولاد ضد زنگ, 7.56g, ø 25mm
KM# 96
بها: $ 0.5

اروگوئه 200 پزو جدید - obverseاروگوئه 200 پزو جدید - reverse
200 پزو جدید
1989
مس - روی - نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 97
بها: $ 0.7
اروگوئه 500 پزو جدید - obverseاروگوئه 500 پزو جدید - reverse
500 پزو جدید
1989
مس - نیکل, 11.8g, ø 29mm
KM# 98
بها: $ 1.11

اروگوئه>پزو|1862 - 1974
 دوره

اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1869
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 11
بها: $ 13.51
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1901 - 1936
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 19
بها: $ 1.06
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 32
بها: $ 2.24

اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1869
برنز, 10g, ø 29.9mm
KM# 12
بها: $ 8.54
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1901 - 1941
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 20
بها: $ 1.31
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1943 - 1951
مس - روی, 3.5g, ø 20mm
KM# 20a
بها: $ 1.03

اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm
KM# 33
بها: $ 0.45
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 2g, ø 16mm
KM# 37
بها: $ 0.42
اروگوئه 4 سنتسیمو - obverseاروگوئه 4 سنتسیمو - reverse
4 سنتسیمو
1869
برنز, 20g, ø 35mm
KM# 13
بها: $ 11.99

اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1901 - 1941
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 21
بها: $ 1.05
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1944 - 1951
مس, 5g, ø 23mm
KM# 21a
بها: $ 0.91
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1953
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
بها: $ 0.38

اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 3.5g, ø 20mm
KM# 38
بها: $ 0.31
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1877 - 1893
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 14
بها: $ 5.96
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1930
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 25
بها: $ 4.45

اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1936
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25mm
KM# 28
بها: $ 3.28
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1953 - 1959
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 35
بها: $ 0.36
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1960
نیکل - برنج, 4.5g, ø 24mm
KM# 39
بها: $ 0.33

اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1877 - 1893
نقره 0.900, 5g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 10.79
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1920
نقره 0.800, 5g, ø 25mm
KM# 24
بها: $ 7.94
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1942
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 29
بها: $ 3.14

اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1954
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 36
بها: $ 4.79
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse
20 سنتسیمو
1965
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.5mm
KM# 44
بها: $ 0.71
اروگوئه 25 سنتسیمو - obverseاروگوئه 25 سنتسیمو - reverse
25 سنتسیمو
1960
مس - نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 40
بها: $ 1.03

اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1877 - 1894
نقره 0.900, 12.5g, ø 33mm
KM# 16
بها: $ 20.4
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1916 - 1917
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 22
بها: $ 16.29
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1943
نقره 0.700, 7g, ø 24mm
KM# 31
بها: $ 5.61

اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1960
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 41
بها: $ 0.58
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1965
آلومینیوم, 2g, ø 23.5mm
KM# 45
بها: $ 0.86
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1877
نقره 0.917, 25g, ø 37mm
KM# 17
بها: $ 121.5

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1878 - 1895
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17a
بها: $ 54.76
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1917
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 23
بها: $ 31.58
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1942
نقره 0.720, 9g, ø 27mm
KM# 30
بها: $ 7.52

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1960
مس - نیکل, 6g, ø 26mm
KM# 42
بها: $ 0.61
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22mm
KM# 46
بها: $ 0.53
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1968
نیکل - برنج, 2g, ø 17mm
KM# 49
بها: $ 0.39

اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 52
بها: $ 0.79
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 47
بها: $ 0.56
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1968
نیکل - برنج, 3.15g, ø 20mm
KM# 50
بها: $ 0.39

اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 53
بها: $ 0.45
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1965
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 28mm
KM# 48
بها: $ 1.02
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1968
نیکل - برنج, 4g, ø 23mm
KM# 51
بها: $ 0.48

اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1969
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 54
بها: $ 0.73
اروگوئه 20 پزو - obverseاروگوئه 20 پزو - reverse
20 پزو
1970
مس - روی - نیکل, 3.75g, ø 21.5mm
KM# 56
بها: $ 0.63
اروگوئه 50 پزو - obverseاروگوئه 50 پزو - reverse
50 پزو
1970
مس - روی - نیکل, 5.4g, ø 24.5mm
KM# 57
بها: $ 0.24

اروگوئه 100 پزو - obverseاروگوئه 100 پزو - reverse
100 پزو
1973
مس - روی - نیکل, 8g, ø 27.5mm
KM# 59
بها: $ 0.95

اروگوئه>Peso Fuerte|1840 - 1857
 دوره

اروگوئه 5 سنتیمو - obverseاروگوئه 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1840 - 1854
مس, 6.8g, ø 24mm
KM# 1
تعداد ضرب
اروگوئه 5 سنتیمو - obverseاروگوئه 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1855
مس, 4.35g, ø 24mm
KM# 6
تعداد ضرب
اروگوئه 5 سنتیمو - obverseاروگوئه 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1857
مس, 4.5g, ø 23.2mm
KM# 8
بها: $ 37.61

اروگوئه 20 سنتیمو - obverseاروگوئه 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1840
مس, 27.6g, ø 37mm
KM# 2.1
تعداد ضرب
اروگوئه 20 سنتیمو - obverseاروگوئه 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1843 - 1844
مس, 21g, ø 37mm
KM# 2.2
تعداد ضرب
اروگوئه 20 سنتیمو - obverseاروگوئه 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1854 - 1855
مس, 21.5g, ø 38mm
KM# 7
بها: $ 63.85

اروگوئه 20 سنتیمو - obverseاروگوئه 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1857
مس, 21.3g, ø 34mm
KM# 9
بها: $ 24.34
اروگوئه 40 سنتیمو - obverseاروگوئه 40 سنتیمو - reverse
40 سنتیمو
1844
Male Sunface
مس, 40.5g, ø 40mm
KM# 3
تعداد ضرب
No ImageNo Image
40 سنتیمو
1844
Female Sunface
مس, 37g, ø 39mm
KM# 4
تعداد ضرب

اروگوئه 40 سنتیمو - obverseاروگوئه 40 سنتیمو - reverse
40 سنتیمو
1857
مس, 35g, ø 38mm
KM# 10
بها: $ 25.02
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1844
نقره 0.875, 27g, ø 39mm
KM# 5
تعداد ضرب

uCoin