ایالات متحده آمریکا
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ایالات متحده آمریکا - کاتالوگ سکه

ایالات متحده آمریکا>ایالات متحده آمریکا|1981 - 2019
 دوره

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1959 - 1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm
KM# 201
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1983 - 2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 201b
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
2010 - 2019
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 468
بها: $ 0.1

ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1946 - 2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# A192
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
2006 - 2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 381
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1965 - 2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm
KM# 195a
بها: $ 0.15

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1965 - 1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 164a
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1977 - 2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm
KM# A202b
بها: $ 1.27
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1979 - 1999
مس نیکل مس اندود, 8.1g, ø 26.5mm
KM# 207
بها: $ 2.07

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
2000 - 2008
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm
KM# 310
بها: $ 1.63

ایالات متحده آمریکا>ایالات متحده آمریکا|1951 - 1980
 دوره

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1944 - 1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm
KM# A132
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1959 - 1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm
KM# 201
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1946 - 2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# A192
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1946 - 1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 195
بها: $ 1.98
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1965 - 2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm
KM# 195a
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1932 - 1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 164
بها: $ 3.99

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1965 - 1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 164a
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1948 - 1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 199
بها: $ 9.29
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 202
بها: $ 8.76

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1965 - 1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm
KM# 202a
بها: $ 4.5
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1971 - 1974
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm
KM# 202b
بها: $ 1.51
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1977 - 2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm
KM# A202b
بها: $ 1.27

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1971 - 1978
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm
KM# 203
بها: $ 2.73
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1979 - 1999
مس نیکل مس اندود, 8.1g, ø 26.5mm
KM# 207
بها: $ 2.07

ایالات متحده آمریکا>ایالات متحده آمریکا|1909 - 1950
 دوره

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1909 - 1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm
KM# 132
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1943
استیل با روکش روی, 2.7g, ø 19.05mm
KM# 132a
بها: $ 0.71
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1944 - 1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm
KM# A132
بها: $ 0.28

ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1883 - 1912
Liberty Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 112
بها: $ 0.62
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1913 - 1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 134
بها: $ 1.21
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1913
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 133
بها: $ 11.78

ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1938 - 1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 192
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1942 - 1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm
KM# 192a
بها: $ 1.71
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1946 - 2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# A192
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1892 - 1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 113
بها: $ 3.76
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1916 - 1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 140
بها: $ 2.73
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1946 - 1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 195
بها: $ 1.98

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1892 - 1916
Barber Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 114
بها: $ 1.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1916 - 1917
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 141
بها: $ 15.16
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1917 - 1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 145
بها: $ 2.06

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1932 - 1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 164
بها: $ 3.99
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1892 - 1915
Barber Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 116
بها: $ 8.52
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1916 - 1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 142
بها: $ 8.93

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1948 - 1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 199
بها: $ 9.29
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1878 - 1921
Morgan Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 110
بها: $ 26.87
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1921 - 1935
Peace Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 150
بها: $ 19.56

ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1908 - 1929
طلا 0.900, 4.18g, ø 18mm
KM# 128
بها: $ 246.3
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1908 - 1929
Indian Head
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 129
بها: $ 341.5
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1908 - 1933
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 26.92mm
KM# 130
بها: $ 676.8

ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1909 - 1933
Double Eagle
طلا 0.900, 33.5g, ø 34.1mm
KM# 131
بها: $ 1,352

ایالات متحده آمریکا>ایالات متحده آمریکا|1859 - 1909
 دوره

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1859
مس - نیکل, 4.67g, ø 19mm
KM# 87
بها: $ 20.34
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1860 - 1864
Indian Head Cent
مس - نیکل, 4.67g, ø 19mm
KM# 90
بها: $ 7.71
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1864 - 1909
Indian Head Cent
برنز, 3.11g, ø 19mm
KM# 90a
بها: $ 2.18

ایالات متحده آمریکا 2 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 2 سنت - reverse
2 سنت
1864 - 1873
مس - قلع - روی, 6.22g, ø 23mm
KM# 94
بها: $ 9.34
ایالات متحده آمریکا 3 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 3 سنت - reverse
3 سنت
1859 - 1862
نقره 0.900, 0.75g, ø 14mm
KM# 88
بها: $ 23.62
ایالات متحده آمریکا 3 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 3 سنت - reverse
3 سنت
1865 - 1889
Three Cent Nickel
مس - نیکل, 1.94g, ø 17.9mm
KM# 95
بها: $ 14.26

ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1860 - 1873
Seated Liberty
نقره 0.900, 1.24g, ø 15.5mm
KM# 91
بها: $ 4.48
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1866 - 1867
Union Shield, stars and rays
مس - نیکل, 5g, ø 20.5mm
KM# 96
بها: $ 24.24
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1867 - 1883
Union Shield
مس - نیکل, 5g, ø 20.5mm
KM# 97
بها: $ 4.97

ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1883
Liberty Nickel, without "CENTS"
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm
KM# 111
بها: $ 10.62
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1883 - 1912
Liberty Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 112
بها: $ 0.62
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1860 - 1873
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.49g, ø 17.9mm
KM# 92
بها: $ 4.58

ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1873 - 1874
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 105
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1875 - 1891
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm
KM# A92
بها: $ 2.24
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1892 - 1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 113
بها: $ 3.76

ایالات متحده آمریکا 20 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 20 سنت - reverse
20 سنت
1875 - 1876
نقره 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 109
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1856 - 1865
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm
KM# A64.2
بها: $ 12.3
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1866 - 1873
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm
KM# 98
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1873 - 1874
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 106
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1875 - 1891
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.3mm
KM# A98
بها: $ 19.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1892 - 1916
Barber Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm
KM# 114
بها: $ 1.67

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1856 - 1865
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.44g, ø 30.6mm
KM# A68
بها: $ 36.61
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1866 - 1873
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.44g, ø 30.6mm
KM# 99
بها: $ 27.99
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1873 - 1874
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 107
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1875 - 1891
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# A99
بها: $ 6.72
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1892 - 1915
Barber Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 116
بها: $ 8.52
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1840 - 1865
Seated Liberty
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 71
بها: $ 8.08

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1856 - 1889
Large Indian Head
طلا 0.900, 1.672g, ø 15mm
KM# 86
بها: $ 172.7
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1866 - 1873
Seated Liberty, Silver
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 100
بها: $ 896.6
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1873 - 1878
Trade Dollar
نقره 0.900, 27.22g, ø 37.8mm
KM# 108
بها: $ 33.86

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1878 - 1921
Morgan Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 110
بها: $ 26.87
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1840 - 1907
طلا 0.900, 4.18g, ø 18mm
KM# 72
بها: $ 173.6
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1908 - 1929
طلا 0.900, 4.18g, ø 18mm
KM# 128
بها: $ 246.3

ایالات متحده آمریکا 3 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 3 دلار - reverse
3 دلار
1854 - 1889
طلا 0.900, 5.015g, ø 20.5mm
KM# 84
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1839 - 1866
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 69
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1866 - 1908
Half Eagle
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 101
بها: $ 353

ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1908 - 1929
Indian Head
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 129
بها: $ 341.5
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1839 - 1866
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 27mm
KM# 66.2
بها: $ 1,654
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1866 - 1907
طلا 0.900, 16.72g, ø 27mm
KM# 102
بها: $ 736.4

ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1907 - 1908
Indian Head - Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 27mm
KM# 125
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1908 - 1933
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 26.92mm
KM# 130
بها: $ 676.8
ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1850 - 1865
Double Eagle
طلا 0.900, 33.44g, ø 34mm
KM# 74.1
بها: $ 2,183

ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1866 - 1876
Double Eagle
طلا 0.900, 33.44g, ø 34mm
KM# 74.2
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1877 - 1908
Double Eagle
طلا 0.900, 33.44g, ø 34mm
KM# 74.3
بها: $ 1,355
ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1907 - 1908
Double Eagle
طلا 0.900, 33.44g, ø 34mm
KM# 127
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا>ایالات متحده آمریکا|1792 - 1859
 دوره

ایالات متحده آمریکا ½ سنت - obverseایالات متحده آمریکا ½ سنت - reverse
½ سنت
1793
مس, 6.74g, ø 22mm
KM# 10
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½ سنت - obverseایالات متحده آمریکا ½ سنت - reverse
½ سنت
1794 - 1797
Liberty Cap Half Cent
مس, 6.74g, ø 23.5mm
KM# 14
بها: $ 16.9
ایالات متحده آمریکا ½ سنت - obverseایالات متحده آمریکا ½ سنت - reverse
½ سنت
1800 - 1808
Draped Bust Half Cent
مس, 5.44g, ø 23.5mm
KM# 33
بها: $ 134.4

ایالات متحده آمریکا ½ سنت - obverseایالات متحده آمریکا ½ سنت - reverse
½ سنت
1809 - 1835
Classic Head Half Cent
مس, 5.44g, ø 23.5mm
KM# 41
بها: $ 115.1
ایالات متحده آمریکا ½ سنت - obverseایالات متحده آمریکا ½ سنت - reverse
½ سنت
1849 - 1857
Braided Hair Half Cent
مس, 5.44g, ø 23.5mm
KM# 70
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1793 - 1795
Liberty Cap Cent
مس, 13.48g, ø 29mm
KM# 13
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1793
Flowing Hair Cent
مس, 13.48g, ø 27mm
KM# 11
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1793
Flowing Hair Cent
مس, 13.48g, ø 27mm
KM# 12
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1796 - 1807
Draped Bust Cent
مس, 10.98g, ø 29mm
KM# 22
بها: $ 31.41

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1796
Liberty Cap Cent
مس, 10.89g, ø 29mm
KM# 13a
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1808 - 1814
مس, 10.89g, ø 29mm
KM# 39
بها: $ 0.2
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1816 - 1839
مس, 10.89g, ø 29mm
KM# 45
بها: $ 0.24

ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1840 - 1857
مس, 10.89g, ø 29mm
KM# 67
بها: $ 6.27
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1857 - 1858
Flying Eagle Cent
مس - نیکل, 4.67g, ø 19mm
KM# 85
بها: $ 25.31
ایالات متحده آمریکا 3 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 3 سنت - reverse
3 سنت
1851 - 1853
نقره 0.750, 0.8g, ø 14mm
KM# 75
بها: $ 27.69

ایالات متحده آمریکا 3 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 3 سنت - reverse
3 سنت
1854 - 1858
نقره 0.750, 0.75g, ø 14mm
KM# 80
بها: $ 13.44
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1794 - 1795
Flowing Hair Half Dime
نقره 0.893, 1.35g, ø 16.5mm
KM# 15
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1796 - 1797
Draped Bust Half Dime
نقره 0.893, 1.35g, ø 16.5mm
KM# 23
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1800 - 1805
Draped Bust Half Dime
نقره 0.893, 1.35g, ø 16.5mm
KM# 34
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1829 - 1837
Liberty Cap Half Dime
نقره 0.893, 1.35g, ø 15.5mm
KM# 47
بها: $ 24.59
ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1837 - 1838
Seated Liberty Half Dime
نقره 0.900, 1.34g, ø 15.5mm
KM# 60
بها: $ 30.31

ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1838 - 1853
Seated Liberty Half Dime
نقره 0.900, 1.34g, ø 15.5mm
KM# 62
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1853 - 1855
نقره 0.900, 1.24g, ø 15.5mm
KM# 76
بها: $ 13.27
ایالات متحده آمریکا ½ دایم - obverseایالات متحده آمریکا ½ دایم - reverse
½ دایم
1856 - 1859
Seated Liberty Half Dime
نقره 0.900, 1.24g, ø 15.5mm
KM# A62.2
بها: $ 5.04

ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1796 - 1797
Draped Bust Dime
نقره 0.893, 2.7g, ø 19mm
KM# 24
بها: $ 22.39
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1798 - 1807
Draped Bust Dime
نقره 0.893, 2.7g, ø 19mm
KM# 31
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 10 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1809 - 1828
Liberty Cap Dime
نقره 0.893, 2.7g, ø 18.8mm
KM# 42
بها: $ 87

ایالات متحده آمریکا 10 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1828 - 1837
Liberty Cap Dime
نقره 0.893, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 48
بها: $ 18.61
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1837 - 1838
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.67g, ø 17.9mm
KM# 61
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1838 - 1853
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.67g, ø 17.9mm
KM# 63
بها: $ 10.68

ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1853 - 1855
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.49g, ø 17.9mm
KM# 77
بها: $ 14.43
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse
1 دایم
1856 - 1860
Seated Liberty Dime
نقره 0.900, 2.49g, ø 17.9mm
KM# A63.2
بها: $ 10.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1796
Drapped Bust Quarter
نقره 0.893, 6.74g, ø 27.5mm
KM# 25
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1804 - 1807
Drapped Bust Quarter
نقره 0.893, 6.74g, ø 27.5mm
KM# 36
بها: $ 3.36
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1815 - 1828
Liberty Cap Quarter
نقره 0.893, 6.74g, ø 27mm
KM# 44
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1831 - 1838
Liberty Cap Quarter
نقره 0.893, 6.74g, ø 24.3mm
KM# 55
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1838 - 1853
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.68g, ø 24.3mm
KM# 64
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1853
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm
KM# 78
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1854 - 1855
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm
KM# 81
بها: $ 47.26

ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse
¼ دلار
1856 - 1865
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm
KM# A64.2
بها: $ 12.3
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1794 - 1795
نقره 0.893, 13.48g, ø 32.5mm
KM# 16
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1796 - 1797
Draped Bust Half Dollar
نقره 0.893, 13.48g, ø 32.5mm
KM# 26
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1801 - 1807
Draped Bust Half Dollar
نقره 0.893, 13.48g, ø 32.5mm
KM# 35
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 50 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 50 سنت - reverse
50 سنت
1807 - 1836
Capped Bust Half Dollar
نقره 0.893, 13.48g, ø 32.5mm
KM# 37
بها: $ 146.6
ایالات متحده آمریکا 50 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 50 سنت - reverse
50 سنت
1836 - 1837
Capped Bust Half Dollar
نقره 0.900, 13.36g, ø 30mm
KM# 58
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1838 - 1839
Capped Bust Half Dollar
نقره 0.900, 13.36g, ø 30mm
KM# 65
بها: $ 104.1
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1839 - 1852
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 13.36g, ø 30.6mm
KM# 68
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1853
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.44g, ø 30.6mm
KM# 79
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1854 - 1855
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.44g, ø 30.6mm
KM# 82
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse
½ دلار
1856 - 1865
Seated Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.44g, ø 30.6mm
KM# A68
بها: $ 36.61
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1794 - 1795
Flowing Hair Dollar
نقره 0.893, 26.96g, ø 39mm
KM# 17
بها: $ 7,838

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1795 - 1798
Draped Bust Dollar
نقره 0.893, 26.96g, ø 39mm
KM# 18
بها: $ 2,430
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1798 - 1804
Draped Bust Dollar
نقره 0.893, 26.96g, ø 39mm
KM# 32
بها: $ 15.64
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1836
نقره 0.893, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 59
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1840 - 1865
Seated Liberty
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 71
بها: $ 8.08
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1849 - 1854
Liberty Head
طلا 0.900, 1.672g, ø 13mm
KM# 73
بها: $ 1,406
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1854 - 1856
Small Indian Head
طلا 0.900, 1.672g, ø 15mm
KM# 83
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1856 - 1889
Large Indian Head
طلا 0.900, 1.672g, ø 15mm
KM# 86
بها: $ 172.7
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1797 - 1807
طلا 0.917, 4.37g, ø 20mm
KM# 27
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1808
طلا 0.917, 4.37g, ø 20mm
KM# 40
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1821 - 1827
طلا 0.917, 4.37g, ø 18.5mm
KM# 46
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1829 - 1834
Turban Head Quarter Eagle
طلا 0.917, 4.37g, ø 18.2mm
KM# 49
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1834 - 1839
طلا 0.917, 4.18g, ø 18.2mm
KM# 56
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse
½2 دلار
1840 - 1907
طلا 0.900, 4.18g, ø 18mm
KM# 72
بها: $ 173.6
ایالات متحده آمریکا 3 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 3 دلار - reverse
3 دلار
1854 - 1889
طلا 0.900, 5.015g, ø 20.5mm
KM# 84
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1795 - 1807
Liberty Cap - Half Eagle
طلا 0.917, 8.75g, ø 25mm
KM# 28
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1795 - 1798
Liberty Cap - Half Eagle
طلا 0.917, 8.75g, ø 25mm
KM# 19
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1807 - 1812
Capped Bust
طلا 0.917, 8.75g, ø 25mm
KM# 38
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1813 - 1834
طلا 0.917, 8.75g, ø 25mm
KM# 43
تعداد ضرب

ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1834 - 1838
طلا 0.900, 8.36g, ø 22.5mm
KM# 57
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1839 - 1866
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 69
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1795 - 1797
Liberty Cap - Eagle
طلا 0.917, 17.5g, ø 33mm
KM# 21
بها: $ 309,408

ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1797 - 1804
Liberty Cap - Eagle
طلا 0.917, 17.5g, ø 33mm
KM# 30
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1838
طلا 0.900, 16.72g, ø 27mm
KM# 66.1
تعداد ضرب
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1839 - 1866
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 27mm
KM# 66.2
بها: $ 1,654

ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse
20 دلار
1850 - 1865
Double Eagle
طلا 0.900, 33.44g, ø 34mm
KM# 74.1
بها: $ 2,183

uCoin