ایالات متحده آمریکا
×
کشور
ایالات متحده آمریکا
1909 - 1950
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایالات متحده آمریکا > ایالات متحده آمریکا (1909-1950)  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.00
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.01
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.34
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1946-1951
Booker Taliaferro Washington
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.73

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1943
استیل با روکش روی, 2.7g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1883-1912
Liberty Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.85
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.22
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.78
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1892-1916
Barber Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1916-1917
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.24
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1917-1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.07
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1892-1915
Barber Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.38
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.96
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1878-1921
Morgan Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.45
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1921-1935
Peace Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.57
ایالات متحده آمریکا ½2 دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½2 دلار - reverse½2 دلار 1908-1929
طلا 0.900, 4.18g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 248
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse5 دلار 1908-1929
Indian Head
طلا 0.900, 8.359g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 343
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 1908-1933
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 26.92mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 681
ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse20 دلار 1909-1933
Double Eagle
طلا 0.900, 33.5g, ø 34.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1359
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1915
Exposition
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1918
State of Illinois
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 194
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1920
State of Maine
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 177
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1920
Pilgrims
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 81.22
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1921
Pilgrims
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 169
No ImageNo Image½ دلار 1921
State of Alabama
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image½ دلار 1921
State of Missouri
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1922
Ulysses S. Grant
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 123
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1923
Monroe Doctrine
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 55.52
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1924
New Netherland
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 161
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1925
California Diamond Jubilee
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 181
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1925
Battles of Lexington and Concord
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 81.10
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1925
Stone Mountain Memorial
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 59.63
No ImageNo Image½ دلار 1925
Vancouver
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1926-1936
Oregon Trail Memorial
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 283
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1926
استقلال
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.51
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1927
State of Vermont
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 247
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1928
Hawaiian Islands
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image½ دلار 1934-1935
Daniel Boone /w/o date above the word PIONEER/
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image½ دلار 1934
Maryland
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 127
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1934-1938
State of Texas
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.20
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935-1938
Daniel Boone /date above the word PIONEER/
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 225
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935-1939
State of Arkansas
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 124
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935
State of Connecticut
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin