ایالات متحده آمریکا
×
کشور
ایالات متحده آمریکا
1951 - 1980
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایالات متحده آمریکا > ایالات متحده آمریکا (1951-1980)  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1979-1999
مس نیکل مس اندود, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.00
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.02
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.34
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.66
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.53
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1971-1974
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1971-1978
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1946-1951
Booker Taliaferro Washington
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.74
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.63
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.22
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
Independence of USA
نقره 0.400, 5.75g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.56
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1951-1954
Washington-Carver
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.13
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1976
Independence of USA
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.81
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1971-1974
Eisenhower Dollar
نقره 0.400, 24.59g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.03
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1976
Independence of USA
نقره 0.400, 24.59g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.81

uCoin