+

واتیکان سیتی > کاتالوگ سکه

واتیکان سیتی 1 سنت - obverseواتیکان سیتی 1 سنت - reverse
1 سنت 2017, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
واتیکان سیتی - UC# 1
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.9
واتیکان سیتی 1 سنت - obverseواتیکان سیتی 1 سنت - reverse
1 سنت 2014 - 2016, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
واتیکان سیتی - KM# 455
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 1 سنت - obverseواتیکان سیتی 1 سنت - reverse
1 سنت 2006 - 2013, بندیکت شانزدهم
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
واتیکان سیتی - KM# 375
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 1 سنت - obverseواتیکان سیتی 1 سنت - reverse
1 سنت 2005, منصب خالی
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
واتیکان سیتی - KM# 365
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 1.14
واتیکان سیتی 1 سنت - obverseواتیکان سیتی 1 سنت - reverse
1 سنت 2002 - 2005, ژان پل دوم
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
واتیکان سیتی - KM# 341
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 2 سنت - obverseواتیکان سیتی 2 سنت - reverse
2 سنت 2017, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
واتیکان سیتی - UC# 2
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 1.01
واتیکان سیتی 2 سنت - obverseواتیکان سیتی 2 سنت - reverse
2 سنت 2014 - 2016, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
واتیکان سیتی - KM# 456
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 2 سنت - obverseواتیکان سیتی 2 سنت - reverse
2 سنت 2006 - 2013, بندیکت شانزدهم
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
واتیکان سیتی - KM# 376
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 2 سنت - obverseواتیکان سیتی 2 سنت - reverse
2 سنت 2005, منصب خالی
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
واتیکان سیتی - KM# 366
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 2.3
واتیکان سیتی 2 سنت - obverseواتیکان سیتی 2 سنت - reverse
2 سنت 2002 - 2005, ژان پل دوم
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
واتیکان سیتی - KM# 342
اتحادیه اروپا (یورو)
واتیکان سیتی 5 سنت - obverseواتیکان سیتی 5 سنت - reverse
5 سنت 2017, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
واتیکان سیتی - UC# 3
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 1.6
واتیکان سیتی 5 سنت - obverseواتیکان سیتی 5 سنت - reverse
5 سنت 2014 - 2016, فرانسیس
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
واتیکان سیتی - KM# 457
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin