ونزوئلا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ونزوئلا - کاتالوگ سکه

ونزوئلا>جمهوری بولیواری|2018 - 2018
 دوره

ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
2018
استیل با روکش نیکل, 4.3g, ø 22mm
UC# 8
بها: $ 2.13
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
2018
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل، حلقه استیل با روکش برنج, 8.1g, ø 24mm
UC# 9
بها: $ 2.93

ونزوئلا>جمهوری بولیواری|2007 - 2016
 دوره

ونزوئلا 1 سنتیمو - obverseونزوئلا 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
2007 - 2009
استیل با روکش مس, 1.36g, ø 15mm
Y# 87
بها: $ 0.41
ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
2007 - 2009
استیل با روکش مس, 2.03g, ø 17mm
Y# 88
بها: $ 0.46
ونزوئلا 10 سنتیمو - obverseونزوئلا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
2007 - 2012
استیل با روکش نیکل, 2.61g, ø 18mm
Y# 89
بها: $ 0.43

ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
2007
استیل با روکش نیکل, 3.9g, ø 23mm
Y# 90
بها: $ 0.7
ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
2007 - 2009
استیل با روکش نیکل, 3.9g, ø 20mm
Y# 91
بها: $ 0.53
ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
2007 - 2012
استیل با روکش نیکل, 4.3g, ø 22mm
Y# 92
بها: $ 0.52

ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
2007 - 2009
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.1g, ø 24mm
Y# 93
بها: $ 0.79
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
2012
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل، حلقه استیل با روکش برنج, 8.1g, ø 24mm
UC# 3
بها: $ 0.69
ونزوئلا 10 بولیوار - obverseونزوئلا 10 بولیوار - reverse
10 بولیوار
2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 21.5mm
Y# 104
بها: $ 1.43

ونزوئلا 50 بولیوار - obverseونزوئلا 50 بولیوار - reverse
50 بولیوار
2016
استیل با روکش نیکل, 5.3g, ø 23.5mm
Y# 105
بها: $ 1.03
ونزوئلا 100 بولیوار - obverseونزوئلا 100 بولیوار - reverse
100 بولیوار
2016
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 25.5mm
Y# 106
بها: $ 0.84

ونزوئلا>جمهوری بولیواری|2000 - 2006
 دوره

ونزوئلا 10 بولیوار - obverseونزوئلا 10 بولیوار - reverse
10 بولیوار
2000 - 2001
استیل با روکش نیکل, 2.3g, ø 17mm
Y# 80
بها: $ 0.28
ونزوئلا 10 بولیوار - obverseونزوئلا 10 بولیوار - reverse
10 بولیوار
2001 - 2004
آلومینیوم - روی, 1.793g, ø 17mm
Y# 80a
بها: $ 0.13
ونزوئلا 20 بولیوار - obverseونزوئلا 20 بولیوار - reverse
20 بولیوار
2000 - 2001
استیل با روکش نیکل, 4.3g, ø 20mm
Y# 81
بها: $ 0.32

ونزوئلا 20 بولیوار - obverseونزوئلا 20 بولیوار - reverse
20 بولیوار
2001 - 2004
آلومینیوم - روی, 3.265g, ø 20mm
Y# 81a
بها: $ 0.37
ونزوئلا 50 بولیوار - obverseونزوئلا 50 بولیوار - reverse
50 بولیوار
2000 - 2004
استیل با روکش نیکل, 6.6g, ø 23mm
Y# 82
بها: $ 0.46
ونزوئلا 100 بولیوار - obverseونزوئلا 100 بولیوار - reverse
100 بولیوار
2001 - 2004
استیل با روکش نیکل, 6.8g, ø 25mm
Y# 83
بها: $ 0.42

ونزوئلا 500 بولیوار - obverseونزوئلا 500 بولیوار - reverse
500 بولیوار
2004
استیل با روکش نیکل, 8.4g, ø 28.5mm
Y# 94
بها: $ 1
ونزوئلا 1000 بولیوار - obverseونزوئلا 1000 بولیوار - reverse
1000 بولیوار
2005
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.5g, ø 24mm
Y# 85
بها: $ 1.24

ونزوئلا>جمهوری ونزوئلا|1953 - 1999
 دوره

ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1958 - 1971
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
Y# 38
بها: $ 0.2
ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1974 - 1977
استیل با روکش مس, 2g, ø 18mm
Y# 49
بها: $ 0.23
ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1983
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
Y# 49a
بها: $ 0.33

ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1986
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 18mm
Y# 49b
بها: $ 0.32
ونزوئلا 10 سنتیمو - obverseونزوئلا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1971
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
Y# A40
بها: $ 0.29
ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
1958
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 39
بها: $ 0.58

ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
1969
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# A39
بها: $ 45.66
ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1954
نقره 0.835, 1.25g, ø 16mm
Y# 35
بها: $ 2.21
ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1960
نقره 0.835, 1.25g, ø 16mm
Y# 35a
بها: $ 4.43

ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1965
نیکل, 1.75g, ø 17mm
Y# 40
بها: $ 0.53
ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1977 - 1987
نیکل, 1.75g, ø 17mm
Y# 50
بها: $ 0.25
ونزوئلا 25 سنتیمو - obverseونزوئلا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1989 - 1990
استیل با روکش نیکل, 1.5g, ø 17mm
Y# 50a
بها: $ 0.29

ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1954
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 36
بها: $ 2.73
ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1960
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 36a
بها: $ 3.57
ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1965 - 1985
نیکل, 3.5g, ø 20mm
Y# 41
بها: $ 0.26

ونزوئلا 50 سنتیمو - obverseونزوئلا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1988 - 1990
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
Y# 41a
بها: $ 0.38
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1954
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
Y# 37
بها: $ 6
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1960 - 1965
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
Y# 37a
بها: $ 3.58

ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1967
نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 42
بها: $ 0.42
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1977 - 1986
نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 52
بها: $ 0.32
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1989 - 1990
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 52a
بها: $ 0.42

ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1960 - 1965
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
Y# A37
بها: $ 5.54
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1967 - 1988
نیکل, 8.5g, ø 27mm
Y# 43
بها: $ 0.28
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1989 - 1990
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 27mm
Y# 43a
بها: $ 0.46

ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1973
نیکل, 15g, ø 31mm
Y# 44
بها: $ 0.92
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1977 - 1988
نیکل, 15g, ø 31mm
Y# 53
بها: $ 1.66
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1989 - 1990
استیل با روکش نیکل, 13.3g, ø 31mm
Y# 53a
بها: $ 0.76

ونزوئلا 10 بولیوار - obverseونزوئلا 10 بولیوار - reverse
10 بولیوار
1998
استیل با روکش نیکل, 2.3g, ø 17mm
Y# 75
بها: $ 0.28
ونزوئلا 20 بولیوار - obverseونزوئلا 20 بولیوار - reverse
20 بولیوار
1998
استیل با روکش نیکل, 4.3g, ø 20mm
Y# 76.1
بها: $ 0.46
ونزوئلا 20 بولیوار - obverseونزوئلا 20 بولیوار - reverse
20 بولیوار
1999
استیل با روکش نیکل, 4.3g, ø 20mm
Y# 76.2
بها: $ 0.33

ونزوئلا 50 بولیوار - obverseونزوئلا 50 بولیوار - reverse
50 بولیوار
1998
استیل با روکش نیکل, 6.6g, ø 23mm
Y# 77.1
بها: $ 0.33
ونزوئلا 50 بولیوار - obverseونزوئلا 50 بولیوار - reverse
50 بولیوار
1999
استیل با روکش نیکل, 6.6g, ø 23mm
Y# 77.2
بها: $ 0.52
ونزوئلا 100 بولیوار - obverseونزوئلا 100 بولیوار - reverse
100 بولیوار
1998
استیل با روکش نیکل, 6.8g, ø 25mm
Y# 78.1
بها: $ 0.41

ونزوئلا 100 بولیوار - obverseونزوئلا 100 بولیوار - reverse
100 بولیوار
1999
استیل با روکش نیکل, 6.8g, ø 25mm
Y# 78.2
بها: $ 0.34
ونزوئلا 500 بولیوار - obverseونزوئلا 500 بولیوار - reverse
500 بولیوار
1998
استیل با روکش نیکل, 8.4g, ø 28.5mm
Y# 79.1
بها: $ 1.73
ونزوئلا 500 بولیوار - obverseونزوئلا 500 بولیوار - reverse
500 بولیوار
1999
استیل با روکش نیکل, 8.4g, ø 28.5mm
Y# 79.2
بها: $ 0.6

ونزوئلا>ایالات متحده ونزوئلا|1879 - 1952
 دوره

ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1896 - 1938
مس - نیکل, 2.3g, ø 19mm
Y# 27
بها: $ 0.7
ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1944
برنج, 2.43g, ø 19mm
Y# 29
بها: $ 1.19
ونزوئلا 5 سنتیمو - obverseونزوئلا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1945 - 1948
مس - نیکل, 2.4g, ø 19.1mm
Y# 29a
بها: $ 0.85

ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
1896 - 1938
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 28
بها: $ 0.94
ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
1944
برنج, 5g, ø 23mm
Y# 30
بها: $ 55.51
ونزوئلا ½12 سنتیمو - obverseونزوئلا ½12 سنتیمو - reverse
½12 سنتیمو
1945 - 1948
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 30a
بها: $ 0.32

ونزوئلا ⅕ بولیوار - obverseونزوئلا ⅕ بولیوار - reverse
⅕ بولیوار
1879
نقره 0.835, 1g, ø 16mm
Y# 19
تعداد ضرب
ونزوئلا ¼ بولیوار - obverseونزوئلا ¼ بولیوار - reverse
¼ بولیوار
1894 - 1948
نقره 0.835, 1.25g, ø 16mm
Y# 20
بها: $ 1.38
ونزوئلا ½ بولیوار - obverseونزوئلا ½ بولیوار - reverse
½ بولیوار
1879 - 1936
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 21
بها: $ 1.09

ونزوئلا ½ بولیوار - obverseونزوئلا ½ بولیوار - reverse
½ بولیوار
1944 - 1946
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 21a
بها: $ 3.91
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1879 - 1936
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
Y# 22
بها: $ 1.59
ونزوئلا 1 بولیوار - obverseونزوئلا 1 بولیوار - reverse
1 بولیوار
1945
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
Y# 22a
بها: $ 8.79

ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1879 - 1936
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
Y# 23
بها: $ 2.9
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1945
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
Y# 23a
بها: $ 10.7
ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1879 - 1889
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 24.1
بها: $ 12.29

ونزوئلا 2 بولیوار - obverseونزوئلا 2 بولیوار - reverse
2 بولیوار
1900 - 1936
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 24.2
بها: $ 11.51
ونزوئلا 10 بولیوار - obverseونزوئلا 10 بولیوار - reverse
10 بولیوار
1930
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
Y# 31
بها: $ 145.6
ونزوئلا 20 بولیوار - obverseونزوئلا 20 بولیوار - reverse
20 بولیوار
1879 - 1912
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
Y# 32
بها: $ 257.2

ونزوئلا 100 بولیوار - obverseونزوئلا 100 بولیوار - reverse
100 بولیوار
1886 - 1889
طلا 0.900, 32.25g, ø 35mm
Y# 34
بها: $ 1,615

ونزوئلا>ایالات متحده ونزوئلا|1874 - 1878
 دوره

ونزوئلا 1 سنتاوو - obverseونزوئلا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1876 - 1877
مس - نیکل, 2.48g, ø 16.06mm
Y# 25
بها: $ 4.51
ونزوئلا ½2 سنتاوس - obverseونزوئلا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1876 - 1877
مس - نیکل, 4.96g, ø 22.7mm
Y# 26
بها: $ 4.98
ونزوئلا 5 سنتاوو - obverseونزوئلا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1874 - 1876
نقره 0.835, 1.25g, ø 15mm
Y# 12
تعداد ضرب

ونزوئلا 10 سنتاوو - obverseونزوئلا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1874 - 1876
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 13
بها: $ 6.98
ونزوئلا 20 سنتاوو - obverseونزوئلا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1874 - 1876
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
Y# 14
تعداد ضرب
ونزوئلا 50 سنتاوو - obverseونزوئلا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1873 - 1876
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
Y# 15
بها: $ 18.99

ونزوئلا 1 ونزولانو - obverseونزوئلا 1 ونزولانو - reverse
1 ونزولانو
1876
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 16
بها: $ 76.76
ونزوئلا 5 ونزولانو - obverseونزوئلا 5 ونزولانو - reverse
5 ونزولانو
1875
طلا 0.900, 8.06g, ø 22mm
Y# 17
بها: $ 439.8

ونزوئلا>جمهوری ونزوئلا|1843 - 1863
 دوره

ونزوئلا ¼ سنتاوو - obverseونزوئلا ¼ سنتاوو - reverse
¼ سنتاوو
1843 - 1852
مس, 3g, ø 19.25mm
Y# 1
بها: $ 81.44
ونزوئلا ¼ سنتاوو - obverseونزوئلا ¼ سنتاوو - reverse
¼ سنتاوو
1852
مس, 2.7g, ø 18.5mm
Y# 4
بها: $ 24.08
ونزوئلا ½ سنتاوو - obverseونزوئلا ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1843 - 1852
مس, 6g, ø 23mm
Y# 2
تعداد ضرب

ونزوئلا ½ سنتاوو - obverseونزوئلا ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1852
مس, 5.4g, ø 22mm
Y# 5
تعداد ضرب
ونزوئلا 1 سنتاوو - obverseونزوئلا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1843 - 1852
مس, 12g, ø 32mm
Y# 3
بها: $ 5.81
ونزوئلا 1 سنتاوو - obverseونزوئلا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1852
مس, 10.9g, ø 30.5mm
Y# 6
بها: $ 24.91

ونزوئلا 1 سنتاوو - obverseونزوئلا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1858 - 1863
مس, 7.3g, ø 26mm
Y# 7
بها: $ 20.41
ونزوئلا ½ رئال - obverseونزوئلا ½ رئال - reverse
½ رئال
1858
نقره 0.900, 1.15g
Y# 8
تعداد ضرب
ونزوئلا 1 ریل - obverseونزوئلا 1 ریل - reverse
1 ریل
1858
نقره 0.900, 2.3g
Y# 9
تعداد ضرب

ونزوئلا 2 رئال - obverseونزوئلا 2 رئال - reverse
2 رئال
1858
نقره 0.900, 4.6g, ø 22mm
Y# 10
تعداد ضرب
ونزوئلا 5 رئال - obverseونزوئلا 5 رئال - reverse
5 رئال
1858
نقره 0.900, 11.5g, ø 30mm
Y# 11
تعداد ضرب

uCoin