+

جزایر ویریجین بریتانیا > کاتالوگ سکه

جزایر ویریجین بریتانیا 1 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 سنت - reverse
1 سنت 1973 - 1984, الیزابت دوم
برنز
, 1.5g, ø 15mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 1
ملکه الیزابت دوم
No ImageNo Image
5 سنت 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 3g, ø 19.5mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 43
ملکه الیزابت دوم
جزایر ویریجین بریتانیا 5 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 5 سنت - reverse
5 سنت 1973 - 1984, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 3g, ø 19.5mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 2
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 1.0 - 4.02
No ImageNo Image
10 سنت 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 5.5g, ø 23mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 44
ملکه الیزابت دوم
جزایر ویریجین بریتانیا 10 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 10 سنت - reverse
10 سنت 1973 - 1984, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 5.5g, ø 23mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 3
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.45 - 4.1
No ImageNo Image
25 سنت 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 7.5g, ø 26mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 45
ملکه الیزابت دوم
جزایر ویریجین بریتانیا 25 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 25 سنت - reverse
25 سنت 1973 - 1984, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 7.5g, ø 26mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 4
ملکه الیزابت دوم
No ImageNo Image
50 سنت 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 14.25g, ø 32mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 46
ملکه الیزابت دوم
جزایر ویریجین بریتانیا 50 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 50 سنت - reverse
50 سنت 1973 - 1984, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 14.25g, ø 32mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 5
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 4.1 - 5.96
جزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - reverse
1 دلار 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 24.9g, ø 38.8mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 47
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 8.19
جزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - reverse
1 دلار 1974 - 1983, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 24.9g, ø 38.8mm
جزایر ویریجین بریتانیا - KM# 6
ملکه الیزابت دوم
جزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - reverse
1 دلار 2017, الیزابت دوم
Atlantic Blue Marlin
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
جزایر ویریجین بریتانیا - UC# 124
ملکه الیزابت دوم
uCoin