جزایر ویریجین بریتانیا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزایر ویریجین بریتانیا - کاتالوگ سکه

جزایر ویریجین بریتانیا>ملکه الیزابت دوم|1967 - 2018
 دوره

جزایر ویریجین بریتانیا 1 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 سنت - reverse
1 سنت
1973 - 1984
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 0.49
No ImageNo Image
1 سنت
1985
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 42
بها: $ 1.7
جزایر ویریجین بریتانیا 5 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 5 سنت - reverse
5 سنت
1973 - 1984
مس - نیکل, 3g, ø 19.5mm
KM# 2
بها: $ 1.49

No ImageNo Image
5 سنت
1985
مس - نیکل, 3g, ø 19.5mm
KM# 43
تعداد ضرب
جزایر ویریجین بریتانیا 10 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 10 سنت - reverse
10 سنت
1973 - 1984
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 3
بها: $ 0.57
No ImageNo Image
10 سنت
1985
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 44
تعداد ضرب

جزایر ویریجین بریتانیا 25 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 25 سنت - reverse
25 سنت
1973 - 1984
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 4
بها: $ 0.92
No ImageNo Image
25 سنت
1985
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 45
تعداد ضرب
جزایر ویریجین بریتانیا 50 سنت - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 50 سنت - reverse
50 سنت
1973 - 1984
مس - نیکل, 14.25g, ø 32mm
KM# 5
بها: $ 3.75

No ImageNo Image
50 سنت
1985
مس - نیکل, 14.25g, ø 32mm
KM# 46
تعداد ضرب
جزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - reverse
1 دلار
1974 - 1983
مس - نیکل, 24.9g, ø 38.8mm
KM# 6
بها: $ 4.79
جزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - obverseجزایر ویریجین بریتانیا 1 دلار - reverse
1 دلار
1985
مس - نیکل, 24.9g, ø 38.8mm
KM# 47
بها: $ 7.53

uCoin