وورتمبرگ
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

وورتمبرگ - کاتالوگ سکه

وورتمبرگ>Kingdom of Württemberg|1806 - 1873
 دوره

وورتمبرگ ¼ کرویزر - obverseوورتمبرگ ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1842 - 1856
مس, ø 15.5mm
KM# 589
بها: $ 4.22
No ImageNo Image
¼ کرویزر
1858 - 1864
مس, ø 15.5mm
KM# 602
تعداد ضرب
وورتمبرگ ¼ کرویزر - obverseوورتمبرگ ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1865 - 1872
مس, ø 15mm
KM# 610
تعداد ضرب

وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1812 - 1816
نقره (بیلون)
KM# 518
تعداد ضرب
وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1816
نقره (بیلون)
KM# 527
تعداد ضرب
وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1818
نقره (بیلون)
KM# 528
تعداد ضرب

وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1824 - 1837
نقره (بیلون), 0.57g, ø 13mm
KM# 547
بها: $ 21.89
وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1840 - 1856
مس, 2g, ø 18mm
KM# 585
بها: $ 6.28
وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1858 - 1864
مس, 2g, ø 18mm
KM# 603
بها: $ 3.49

وورتمبرگ ½ کرویزر - obverseوورتمبرگ ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1865 - 1872
مس, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 611
بها: $ 3.7
وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1807 - 1816
نقره (بیلون), ø 15mm
KM# 499
بها: $ 48.88
وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1818
نقره (بیلون), 0.7g, ø 15mm
KM# 529
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1824 - 1838
نقره (بیلون), 0.6g, ø 14mm
KM# 548
بها: $ 8.58
وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1839 - 1842
نقره 0.250, 0.7g, ø 14.23mm
KM# 576
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1842 - 1857
نقره 0.250, 0.62g, ø 14mm
KM# 590
بها: $ 7.73

وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1857 - 1864
نقره 0.166, 0.83g, ø 13.5mm
KM# 600
بها: $ 4.44
وورتمبرگ 1 کرویزر - obverseوورتمبرگ 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1865 - 1873
نقره 0.166, 0.83g, ø 14mm
KM# 612
بها: $ 3.45
وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1807 - 1814
نقره 0.333, 1.35g, ø 17.5mm
KM# 500
بها: $ 3.14

وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1818
نقره 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 530
تعداد ضرب
وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1823 - 1825
نقره 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 540
بها: $ 6.47
وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1826 - 1837
نقره 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 565
بها: $ 11.51

وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1839 - 1842
نقره 0.333, 1.29g, ø 22mm
KM# 577
بها: $ 5.99
وورتمبرگ 3 کرویزر - obverseوورتمبرگ 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1842 - 1856
نقره 0.333, 1.29g, ø 17mm
KM# 591
بها: $ 8.82
وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1806
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 492
بها: $ 14.78

وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1806 - 1814
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 495
بها: $ 1.46
وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1817 - 1818
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 524
تعداد ضرب
وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1823 - 1825
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 544
تعداد ضرب

وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1823
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 542
تعداد ضرب
وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1825 - 1837
نقره 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 556
تعداد ضرب
وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1838 - 1842
نقره 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 572
بها: $ 8.48

وورتمبرگ 6 کرویزر - obverseوورتمبرگ 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1842 - 1856
نقره 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 592
بها: $ 11.09
وورتمبرگ 10 کرویزر - obverseوورتمبرگ 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1808 - 1809
نقره (بیلون)
KM# 502
تعداد ضرب
وورتمبرگ 10 کرویزر - obverseوورتمبرگ 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1812
نقره (بیلون)
KM# 519
تعداد ضرب

وورتمبرگ 10 کرویزر - obverseوورتمبرگ 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1812
نقره (بیلون)
KM# 520
تعداد ضرب
وورتمبرگ 10 کرویزر - obverseوورتمبرگ 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1818
نقره (بیلون), ø 25mm
KM# 531
تعداد ضرب
وورتمبرگ 10 کرویزر - obverseوورتمبرگ 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1823
نقره (بیلون), ø 23mm
KM# 545
تعداد ضرب

وورتمبرگ 12 کرویزر - obverseوورتمبرگ 12 کرویزر - reverse
12 کرویزر
1824
نقره 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 549
تعداد ضرب
وورتمبرگ 12 کرویزر - obverseوورتمبرگ 12 کرویزر - reverse
12 کرویزر
1825
نقره 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 557
تعداد ضرب
وورتمبرگ 20 کرویزر - obverseوورتمبرگ 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1807 - 1810
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 501
تعداد ضرب

وورتمبرگ 20 کرویزر - obverseوورتمبرگ 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1810 - 1812
نقره 0.583, 6.68g, ø 29mm
KM# 510
تعداد ضرب
وورتمبرگ 20 کرویزر - obverseوورتمبرگ 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1812
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 521
تعداد ضرب
وورتمبرگ 20 کرویزر - obverseوورتمبرگ 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1818
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 532
تعداد ضرب

وورتمبرگ 20 کرویزر - obverseوورتمبرگ 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1823
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 546
تعداد ضرب
وورتمبرگ 24 kreuzer - obverseوورتمبرگ 24 kreuzer - reverse
24 kreuzer
1824 - 1825
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 550
تعداد ضرب
وورتمبرگ ½ گولدن - obverseوورتمبرگ ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1838 - 1858
نقره 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 573
تعداد ضرب

وورتمبرگ ½ گولدن - obverseوورتمبرگ ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1858 - 1864
نقره 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 604
بها: $ 6.01
وورتمبرگ ½ گولدن - obverseوورتمبرگ ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1865 - 1868
نقره 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 613
تعداد ضرب
وورتمبرگ ½ گولدن - obverseوورتمبرگ ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1868 - 1871
نقره 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 616
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1824
نقره 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 551
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1824
نقره 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 552
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1825
نقره 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 558
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1837 - 1838
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 575
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1838 - 1856
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 574
بها: $ 55.32
وورتمبرگ 1 گولدن - obverseوورتمبرگ 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1839 - 1841
W/o mintmark
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 578
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1806
نقره 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 497
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1809
نقره 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 504
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1810 - 1811
نقره 0.868, 29.49g, ø 41mm
KM# 513
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1812
نقره 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 522
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1817
نقره 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 525
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1817
نقره 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 526
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1818
نقره 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 533
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1818
نقره 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 534
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1825 - 1833
نقره 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 561
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 تالر - obverseوورتمبرگ 1 تالر - reverse
1 تالر
1834 - 1837
نقره 0.868, 29.49g, ø 39mm
KM# 571
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 ورینشتالر - obverseوورتمبرگ 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1857 - 1864
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 601
بها: $ 59.91
وورتمبرگ 1 ورینشتالر - obverseوورتمبرگ 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1865 - 1867
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 615
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 ورینشتالر - obverseوورتمبرگ 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1865
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 614
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 ورینشتالر - obverseوورتمبرگ 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1868 - 1870
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 617
تعداد ضرب
وورتمبرگ 2 گولدن - obverseوورتمبرگ 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1824
نقره 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 554
تعداد ضرب

وورتمبرگ 2 گولدن - obverseوورتمبرگ 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1824
نقره 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 553
تعداد ضرب
وورتمبرگ 2 گولدن - obverseوورتمبرگ 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1825
نقره 0.750, 21.2g, ø 35mm
KM# 559
تعداد ضرب
وورتمبرگ 2 گولدن - obverseوورتمبرگ 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1845 - 1856
نقره 0.750, 21.2g, ø 36mm
KM# 595
بها: $ 44.03

وورتمبرگ 1 دوکات - obverseوورتمبرگ 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1808
طلا 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 503
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 دوکات - obverseوورتمبرگ 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1813
طلا 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 523
تعداد ضرب
وورتمبرگ 1 دوکات - obverseوورتمبرگ 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1818
طلا 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 535
تعداد ضرب

وورتمبرگ 1 دوکات - obverseوورتمبرگ 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1840 - 1848
طلا 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 587
تعداد ضرب
وورتمبرگ 2 تالر - obverseوورتمبرگ 2 تالر - reverse
2 تالر
1840 - 1855
نقره 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 586
تعداد ضرب
وورتمبرگ 5 گولدن - obverseوورتمبرگ 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1824 - 1825
طلا 0.900, 3.425g, ø 18mm
KM# 563
تعداد ضرب

uCoin