×
کشور
×
ارزش
1920
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1920  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.86
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1917-1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.04
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 1908-1933
Eagle
طلا 0.900, 16.72g, ø 26.92mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 685
ایالات متحده آمریکا 20 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 20 دلار - reverse20 دلار 1909-1933
Double Eagle
طلا 0.900, 33.5g, ø 34.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1335
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1920
State of Maine
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 178
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1920
Pilgrims
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 81.79

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1919-1937
مس, 3.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1908-1922
نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1918-1920
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1919-1925
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.40

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse20 سنتسیمو 1920
نقره 0.800, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.96

استرالیا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
استرالیا ½ پنی  - obverseاسترالیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1911-1936
برنز, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1936
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1911-1936
نقره 0.925, 1.32g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.89
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1911-1936
نقره 0.925, 2.82g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1911-1936
نقره 0.925, 5.45g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.00

آفریقای شرقی بریتانیا>1920 - 1921|فلورین

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - reverse1 سنت 1920
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1920
مس - نیکل

تعداد ضرب, USD 
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1920
مس - نیکل, 11.7g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای شرقی بریتانیا 25 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 25 سنت - reverse25 سنت 1920
نقره 0.500, 2.92g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای شرقی بریتانیا 50 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 50 سنت - reverse50 سنت 1920
نقره 0.500, 5.83g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای شرقی بریتانیا 1 فلورین - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 1 فلورین - reverse1 فلورین 1920
نقره 0.500, 11.66g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.81

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - reverse1/10 پنی  1912-1936
مس - نیکل, 1.72g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.94
آفریقای غربی بریتانیا ½ پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1912-1936
مس - نیکل, 5.5g, ø 25.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
آفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1912-1936
مس - نیکل, 9.43g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.85
آفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1920
نقره 0.500, 1.14g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1920-1936
قلع - برنج, 1.5g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.35
آفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1920
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1920-1936
قلع - برنج, 2.83g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1913-1920
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.67
آفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1920-1936
قلع - برنج, 5.7g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.79
آفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1913-1920
نقره 0.925, 11.31g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.34
آفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1920
نقره 0.500, 11.31g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
آفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1920-1936
قلع - برنج, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.67

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 1 سنتاوو - obverseالسالوادور 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1915-1936
مس - نیکل, 2.5g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
السالوادور 5 سنتاوو - obverseالسالوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1915-1925
مس - نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

آلمان>1919 - 1925|جمهوری وایمار (مارک)

 دوره
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1919-1922
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1915-1922
آهن با روکش روی, 2.51g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1917-1922
روی, 3.23g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

بریتانیا>1910 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1911-1925
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1911-1925
برنز, 5.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1926
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1920-1926
نقره 0.500, 1.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.98

uCoin