×
کشور
×
ارزش
2003
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 2003  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2000-2008
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Illinois
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Alabama
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Maine
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Missouri
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Arkansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1992-2018
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Illinois
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.05
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Alabama
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.16
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Maine
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.05
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Missouri
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.05
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Arkansas
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.14
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2019
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.76
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 2003
First Flight
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.58
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.32
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2003
First Flight
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 72.44
No ImageNo Image5 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 3.393g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 148
No ImageNo Image25 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 16.966g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 732
No ImageNo Image50 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 33.93g, ø 32.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1428

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایتالیا 2 euro cent - obverseایتالیا 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
ایتالیا 5 euro cent - obverseایتالیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2002-2007
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2007
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Tree of Seeds
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.21
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Work in Europe
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 35.51
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2003
People in Europe
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.14
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2003
Italy Presidency
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.68
No ImageNo Image20 یورو 2003
Italia
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image50 یورو 2003
Art in Europe - Austria
طلا 0.900, 16.13g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1002

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 1 euro cent - obverseاتریش 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 2 euro cent - obverseاتریش 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 5 euro cent - obverseاتریش 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse1 یورو 2002-2007
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Water power
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.19
No ImageNo Image10 یورو 2002-2019
Vienna Philharmonic
طلا 0.999, 3.12g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
اتریش 10 یورو - obverseاتریش 10 یورو - reverse10 یورو 2003
Schloss Hof Castle
نقره 0.925, 17.3g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.53
اتریش 10 یورو - obverseاتریش 10 یورو - reverse10 یورو 2003
Schönbrunn Palace
نقره 0.925, 17.3g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.86
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 2003
Klemens von Metternich
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 28.92

uCoin