×
کشور
×
ارزش
2016
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 2016  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 2010-2018
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2006-2018
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2018
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2018
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.26
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Shawnee
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Cumberland Gap
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Harpers Ferry
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
تئودور روزولت
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Fort Moultrie
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Indians Code Talker
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.37
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Richard M. Nixon (1969–1974)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Gerald R. Ford (1974–1977)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.32
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Ronald Reagan (1981–1989)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1994-2016
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Shawnee
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.31
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Cumberland Gap
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.31
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Harpers Ferry
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.31
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
تئودور روزولت
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.31
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Fort Moultrie
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.15
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2016
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.77
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 2016
National Park Service
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 39.30
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.73
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Mark Twain
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2016
Pat Nixon
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2016
Betty Ford
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2016
Nancy Reagan
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 

ایتالیا>2002 - 2018|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایتالیا 2 euro cent - obverseایتالیا 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
ایتالیا 5 euro cent - obverseایتالیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2016
Plautus
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.41
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2016
Donatello
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.41
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2016
Benedetto Croce
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 22.48
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2016
Italian Red Cross
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2016
Villa Cicogna Mozzoni
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2016
Recanati, Marche
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2016
Enzo Ferrari
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 68.11
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2016
Sardinia
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 68.11
No ImageNo Image20 یورو 2016
Contemporary Age
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image50 یورو 2016
Contemporary Age
طلا 0.900, 16.129g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 1 euro cent - obverseاتریش 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
اتریش 2 euro cent - obverseاتریش 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
اتریش 5 euro cent - obverseاتریش 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

uCoin