+

ایتالیا 5 لیره, 1951-2001

سکه > 5 لیره, 1951-2001 - ایتالیا  - obverseسکه > 5 لیره, 1951-2001 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 92
کشورایتالیا
عنوان5 لیره
سال1951-2001
دورهجمهوری ایتالیا (1946 - 2001)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)1
قطر (mm)20.2
ضخامت (mm)1.4

نماد:

روREPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI
پشت5 / R

طراحان:

طرفنامعلامت
روGiuseppe RomagnoliROMAGNOLI

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2001R-115.25010.000$ 4.27
2000R-61.4009.000$ 3.35
1999R-51.8008.500$ 4.03
1998R1.500.00055.2009.000$ 0.84
1997R1.000.00043.6008.440$ 0.80
1996R2.500.00045.0008.000$ 1.22
1995R3.000.00044.5007.960$ 0.67
1994R1.000.00044.5008.500$ 2.00
1993R1.000.00050.2008.500$ 1.76
1992R1.000.00052.0009.500$ 0.73
1991R2.000.00054.00011.000$ 0.84
1990R2.500.00052.3009.400$ 0.72
1989R2.500.00051.2009.260$ 3.55
1988R5.000.00051.0009.000$ 0.27
19877.000.00057.50010.000$ 0.46
1986R5.000.00073.20017.500$ 0.24
1985R3.000.00075.00020.000$ 0.82
1984R2.100.00077.000-$ 0.67
1983R5.000.00076.000-$ 1.03
1982R8.900.000120.000-$ 0.55
1981R5.000.000162.794-$ 0.55
1980R6.000.000252.272-$ 0.71
1979R4.200.000+-$ 0.20
1978R3.600.000+-$ 0.41
1977R6.700.000+-$ 0.22
1976R9.000.000+-$ 0.24
1975R7.000.000+-$ 0.18
1974R6.600.000+-$ 0.24
1973R28.800.000+-$ 0.27
1972R16.400.000+-$ 0.32
1971R8.600.000+-$ 0.25
1970R4.200.0001.140.000-$ 0.56
1969R7.910.000310.000-$ 0.22
1968R7.500.000100.000-$ 0.76
1967R10.600.000--$ 0.18
1966R1.200.000--$ 1.48
1956R400.000--$ 83.93
1955R159.000.000--$ 0.15
1954R436.400.000--$ 0.17
1953R196.200.000--$ 0.15
1952R57.400.000--$ 0.15
1951R40.260.000--$ 0.18

برچسب ها:

کلکسیون من

 2001SET$ 4.27
 2000SET$ 3.35
 1999SET$ 4.03
 1998$ 0.84
 1997$ 0.80
 1996$ 1.22
 1995$ 0.67
 1994$ 2.00
 1993$ 1.76
 1992$ 0.73
 1991$ 0.84
 1990$ 0.72
 1989$ 3.55
 1988$ 0.27
 1987$ 0.46
 1986$ 0.24
 1985$ 0.82
 1984$ 0.67
 1983$ 1.03
 1982$ 0.55
 1981$ 0.55
 1980$ 0.71
 1979$ 0.20
 1978$ 0.41
 1977$ 0.22
 1976$ 0.24
 1975$ 0.18
 1974$ 0.24
 1973$ 0.27
 1972$ 0.32
 1971$ 0.25
 1970$ 0.56
 1969$ 0.22
 1968$ 0.76
 1967$ 0.18
 1966$ 1.48
 1956$ 83.93
 1955$ 0.15
 1954$ 0.17
 1953$ 0.15
 1952$ 0.15
 1951$ 0.18
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin