بحرین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بحرین - کاتالوگ سکه

بحرین>پادشاهی بحرین|1965 - 2018
 دوره

بحرین 1 فلس - obverseبحرین 1 فلس - reverse
1 فلس
1965 - 1966
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 0.34
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
1965
برنز, 2g, ø 18.5mm
KM# 2
بها: $ 0.38
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
1991 - 1992
برنج, 2g, ø 19mm
KM# 16
بها: $ 0.52

بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2005 - 2007
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 30
بها: $ 0.36
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2009
برنج, 2.5g, ø 19mm
UC# 1
بها: $ 0.24
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2010 - 2016
استیل با روکش برنج, 1.4g, ø 19mm
UC# 2
بها: $ 0.33

بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
1965
برنز, 4.75g, ø 23.5mm
KM# 3
بها: $ 0.54
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
1991 - 2000
برنج, 3.35g, ø 21mm
KM# 17
بها: $ 0.39
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2002 - 2008
برنج, 3.35g, ø 21mm
KM# 28
بها: $ 0.32

بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2009
برنج, 3.35g, ø 21mm
UC# 3
بها: $ 0.52
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2010 - 2016
استیل با روکش برنج, 3.4g, ø 21mm
UC# 4
بها: $ 0.41
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
1965
مس - نیکل, 1.75g, ø 16.5mm
KM# 4
بها: $ 0.64

بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
1992 - 2000
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 18
بها: $ 0.46
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
2002 - 2008
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 24
بها: $ 0.49
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
2009 - 2016
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
UC# 5
بها: $ 0.49

بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
1965
مس - نیکل, 3.1g, ø 20mm
KM# 5
بها: $ 0.85
بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
1992 - 2000
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 19
بها: $ 0.62
بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
2002 - 2008
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 25
بها: $ 0.5

بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
2009 - 2016
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
UC# 6
بها: $ 0.64
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
1965
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 6
بها: $ 0.76
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
1992 - 2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
KM# 20
بها: $ 0.64

بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
2002 - 2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
KM# 26
بها: $ 0.46
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
2009 - 2018
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
UC# 7
بها: $ 0.58
بحرین 500 فلس - obverseبحرین 500 فلس - reverse
500 فلس
2000 - 2001
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 22
بها: $ 2.15

بحرین 500 فلس - obverseبحرین 500 فلس - reverse
500 فلس
2002
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 27
بها: $ 6.16

uCoin