بحرین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بحرین - کاتالوگ سکه

بحرین>پادشاهی بحرین|1965 - 2018
 دوره

بحرین 1 فلس - obverseبحرین 1 فلس - reverse
1 فلس
1965 - 1966
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 0.33
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
1965
برنز, 2g, ø 18.5mm
KM# 2
بها: $ 0.37
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
1991 - 1992
برنج, 2g, ø 19mm
KM# 16
بها: $ 0.51

بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2005 - 2007
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 30.1
بها: $ 0.35
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2009
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 30.2
بها: $ 0.24
بحرین 5 فلس - obverseبحرین 5 فلس - reverse
5 فلس
2010 - 2017
استیل با روکش برنج, 1.4g, ø 19mm
UC# 2
بها: $ 0.34

بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
1965
برنز, 4.75g, ø 23.5mm
KM# 3
بها: $ 0.53
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
1991 - 2000
برنج, 3.35g, ø 21mm
KM# 17
بها: $ 0.38
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2002 - 2008
برنج, 3.35g, ø 21mm
KM# 28.1
بها: $ 0.33

بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2009
برنج, 3.35g, ø 21mm
KM# 28.2
بها: $ 0.5
بحرین 10 فلس - obverseبحرین 10 فلس - reverse
10 فلس
2010 - 2018
استیل با روکش برنج, 3.4g, ø 21mm
UC# 4
بها: $ 0.39
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
1965
مس - نیکل, 1.75g, ø 16.5mm
KM# 4
بها: $ 0.63

بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
1992 - 2000
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 18
بها: $ 0.45
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
2002 - 2008
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 24.1
بها: $ 0.49
بحرین 25 فلس - obverseبحرین 25 فلس - reverse
25 فلس
2009 - 2016
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 24.2
بها: $ 0.49

بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
1965
مس - نیکل, 3.1g, ø 20mm
KM# 5
بها: $ 0.84
بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
1992 - 2000
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 19
بها: $ 0.61
بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
2002 - 2008
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 25.1
بها: $ 0.5

بحرین 50 فلس - obverseبحرین 50 فلس - reverse
50 فلس
2009 - 2016
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 25.2
بها: $ 0.63
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
1965
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 6
بها: $ 0.75
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
1992 - 2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
KM# 20
بها: $ 0.64

بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
2002 - 2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
KM# 26.1
بها: $ 0.45
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse
100 فلس
2009 - 2018
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm
KM# 26.2
بها: $ 0.27
بحرین 500 فلس - obverseبحرین 500 فلس - reverse
500 فلس
2000 - 2001
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 22
بها: $ 2.73

بحرین 500 فلس - obverseبحرین 500 فلس - reverse
500 فلس
2002
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 27
بها: $ 5.97

uCoin