فرانسه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

فرانسه - کاتالوگ سکه

فرانسه>اتحادیه اروپا (یورو)|1999 - 2018
 دوره

فرانسه 1 سنت - obverseفرانسه 1 سنت - reverse
1 سنت
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1282
بها: $ 0.01
فرانسه 2 سنت - obverseفرانسه 2 سنت - reverse
2 سنت
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1283
بها: $ 0.02
فرانسه 5 سنت - obverseفرانسه 5 سنت - reverse
5 سنت
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1284
بها: $ 0.06

فرانسه 10 سنت - obverseفرانسه 10 سنت - reverse
10 سنت
1999 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1285
بها: $ 0.12
فرانسه 10 سنت - obverseفرانسه 10 سنت - reverse
10 سنت
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1410
بها: $ 0.12
فرانسه 20 سنت - obverseفرانسه 20 سنت - reverse
20 سنت
1999 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1286
بها: $ 0.24

فرانسه 20 سنت - obverseفرانسه 20 سنت - reverse
20 سنت
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1411
بها: $ 0.24
فرانسه 50 سنت - obverseفرانسه 50 سنت - reverse
50 سنت
1999 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1287
بها: $ 0.59
فرانسه 50 سنت - obverseفرانسه 50 سنت - reverse
50 سنت
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1412
بها: $ 0.71

فرانسه 1 یورو - obverseفرانسه 1 یورو - reverse
1 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1288
بها: $ 1.18
فرانسه 1 یورو - obverseفرانسه 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1413
بها: $ 1.38
فرانسه 2 یورو - obverseفرانسه 2 یورو - reverse
2 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1289
بها: $ 2.35

فرانسه 2 یورو - obverseفرانسه 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1414
بها: $ 2.35

فرانسه>جمهوری پنجم|1959 - 2002
 دوره

فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1961 - 2001
فولاد ضد زنگ, 1.65g, ø 15mm
KM# 928
بها: $ 0.16
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1961 - 1964
فولاد ضد زنگ, 3.4g, ø 19mm
KM# 927
بها: $ 0.28
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1966 - 2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 933
بها: $ 0.09

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1962 - 2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 929
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1962 - 2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 930
بها: $ 0.09
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1962 - 1964
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 939
بها: $ 0.67

فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1965 - 2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm
KM# 931
بها: $ 0.02
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1960 - 2001
نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 925
بها: $ 0.14
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1978 - 2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 942.1
بها: $ 0.31

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1959 - 1969
نقره 0.835, 12g, ø 29mm
KM# 926
بها: $ 5.95
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1970 - 2001
نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 926a
بها: $ 0.25
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1964 - 1973
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 932
بها: $ 12.11

فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1974 - 1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm
KM# 940
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1988 - 2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm
KM# 964
بها: $ 0.16
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1992 - 2001
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 1008
بها: $ 3.08

فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1974 - 1980
نقره 0.900, 30g, ø 41mm
KM# 941
بها: $ 14.29
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1982 - 2001
نقره 0.900, 15g, ø 31mm
KM# 951.1
بها: $ 7.73

فرانسه>جمهوری چهارم|1944 - 1959
 دوره

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1945 - 1946
روی, 1.5g, ø 17mm
KM# 906
بها: $ 1.58
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1945 - 1946
روی, 3g, ø 24mm
KM# 907
بها: $ 6.4
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1931 - 1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 894
بها: $ 0.24

فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1941 - 1947
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
بها: $ 0.41
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1941 - 1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
بها: $ 0.17
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1941 - 1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
بها: $ 0.29

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1944
آلومینیوم - برنز, 8.15g, ø 27mm
KM# 905
بها: $ 4.17
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1938 - 1947
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 31mm
KM# 888a
بها: $ 0.59
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1945 - 1952
آلومینیوم, 3.5g, ø 31mm
KM# 888b
بها: $ 0.4

فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1945 - 1947
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 908
بها: $ 0.62
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1947 - 1949
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 909
بها: $ 0.59
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1950 - 1958
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 915
بها: $ 0.24

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1950 - 1954
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 917
بها: $ 0.31
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1950
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 916
بها: $ 0.38
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1950 - 1958
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 918
بها: $ 0.32

فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1954 - 1958
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 919
بها: $ 0.75

فرانسه>فرانسه ویشی (دولت فرانسه)|1941 - 1944
 دوره

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1941 - 1943
ÉTAT FRANÇAIS
روی, 2.5g, ø 21mm
KM# 898
بها: $ 0.58
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1943 - 1944
روی, 1.5g, ø 17mm
KM# 903
بها: $ 0.65
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1941 - 1944
روی, 3g, ø 24.5mm
KM# 900
بها: $ 0.92

فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1941
روی, 3.5g, ø 24mm
KM# 899
بها: $ 1.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1944
آهن, 3g, ø 24mm
KM# 900.2a
تعداد ضرب
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1942 - 1944
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 914
بها: $ 0.29

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1942 - 1944
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm
KM# 902
بها: $ 0.27
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1943 - 1944
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 904
بها: $ 0.41
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1941
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 901
تعداد ضرب

فرانسه>جمهوری سوم|1870 - 1941
 دوره

فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1872 - 1897
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 826
بها: $ 0.5
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1898 - 1920
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 840
بها: $ 1.59
فرانسه 2 سنتیم - obverseفرانسه 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1877 - 1897
برنز, 2g, ø 20.2mm
KM# 827
بها: $ 1.05

فرانسه 2 سنتیم - obverseفرانسه 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1898 - 1920
برنز, 2g, ø 20.2mm
KM# 841
بها: $ 1.2
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1871 - 1898
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 821
بها: $ 0.58
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1898 - 1921
برنز, 5g, ø 25.1mm
KM# 842
بها: $ 0.39

فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1917 - 1920
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 865
بها: $ 0.42
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1920 - 1938
Hole at center
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 875
بها: $ 0.42
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1938 - 1939
نیکل - برنز, 1.5g, ø 17mm
KM# 875a
بها: $ 0.56

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1870 - 1898
برنز, 10.05g, ø 30mm
KM# 815
بها: $ 0.59
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1898 - 1921
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 843
بها: $ 1.06
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1917 - 1938
مس - نیکل, 4g, ø 21.3mm
KM# 866a
بها: $ 0.41

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1938 - 1939
نیکل - برنز, 3g, ø 21.3mm
KM# 889
بها: $ 0.45
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1941
روی, 2.5g, ø 21mm
KM# 895
بها: $ 0.7
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1903
نیکل, 7g, ø 24mm
KM# 855
بها: $ 1.18

فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1904 - 1905
نیکل, 7g, ø 24mm
KM# 856
بها: $ 1.36
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1914 - 1917
نیکل, 5.04g, ø 24mm
KM# 867
بها: $ 4.08
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1917 - 1937
مس - نیکل, 5g, ø 24mm
KM# 867a
بها: $ 0.59

فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1938 - 1940
نیکل - برنز, 4.16g, ø 24mm
KM# 867b
بها: $ 0.53
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1871 - 1895
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 834
بها: $ 1.79
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1897 - 1920
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.1mm
KM# 854
بها: $ 1.92

فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1921 - 1929
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 884
بها: $ 0.36
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1931 - 1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 894
بها: $ 0.24
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1941 - 1947
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
بها: $ 0.41

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1871 - 1895
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 822
بها: $ 4.9
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1898 - 1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 844
بها: $ 3.89
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1920 - 1927
آلومینیوم - برنز, 4.09g, ø 23mm
KM# 876
بها: $ 0.41

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1931 - 1941
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 885
بها: $ 0.38
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1941 - 1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
بها: $ 0.17
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1870 - 1895
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 817
بها: $ 6.19

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1870 - 1871
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 816
بها: $ 5.88
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1898 - 1920
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 845
بها: $ 5.98
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1920 - 1927
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 877
بها: $ 0.67

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1931 - 1941
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 886
بها: $ 0.54
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1941 - 1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1870 - 1871
نقره 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 818
بها: $ 30.56

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1870 - 1878
Hercules
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 820
بها: $ 20.72
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1870
نقره 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 819
بها: $ 40.01
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1933 - 1938
نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 888
بها: $ 1.34

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1933
نیکل, 6g, ø 23.7mm
KM# 887
بها: $ 2.65
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1938 - 1947
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 31mm
KM# 888a
بها: $ 0.59
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1895 - 1899
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 830
تعداد ضرب

فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1899 - 1914
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 846
بها: $ 143.4
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1929 - 1939
نقره 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 878
بها: $ 5.55
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1871 - 1898
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 825
بها: $ 272.8

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1899 - 1906
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 847
بها: $ 270.4
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1907 - 1914
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 857
بها: $ 269.1
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1929 - 1939
نقره 0.680, 20g, ø 35mm
KM# 879
بها: $ 9.52

فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1878 - 1904
طلا 0.900, 16.13g, ø 35mm
KM# 831
تعداد ضرب
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1878 - 1906
طلا 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 832
بها: $ 1,411
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1907 - 1914
طلا 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 858
تعداد ضرب

فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1935 - 1936
طلا 0.900, 6.55g, ø 21mm
KM# 880
تعداد ضرب

فرانسه>امپراطور ناپلئون سوم|1852 - 1870
 دوره

فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1853 - 1857
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 775
بها: $ 3.96
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1861 - 1870
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 795
بها: $ 4.01
فرانسه 2 سنتیم - obverseفرانسه 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1853 - 1857
برنز, 2g, ø 20.2mm
KM# 776
بها: $ 2.11

فرانسه 2 سنتیم - obverseفرانسه 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1861 - 1862
برنز, 2g, ø 20.2mm
KM# 796
بها: $ 3.18
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1853 - 1857
برنز, 5g, ø 25.1mm
KM# 777
بها: $ 1.49
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1861 - 1865
برنز, 5g, ø 25.1mm
KM# 797
بها: $ 1.14

فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1852 - 1857
برنز, 10g, ø 30.2mm
KM# 771
بها: $ 1.18
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1861 - 1865
برنز, 10g, ø 30.2mm
KM# 798
بها: $ 2.34
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1853 - 1863
نقره 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 778
بها: $ 3.53

فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1864 - 1866
نقره 0.835, 1g, ø 15mm
KM# 805
بها: $ 8.87
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1867 - 1868
نقره 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 808
بها: $ 4.34
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1852
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 793
تعداد ضرب

فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1853 - 1863
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 794
بها: $ 2.04
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1864 - 1869
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 814
بها: $ 6
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1852
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 772
تعداد ضرب

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1853 - 1863
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 779
بها: $ 11.7
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1866 - 1870
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 806
بها: $ 4.09
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1853 - 1859
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 780
تعداد ضرب

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1866 - 1870
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 807
بها: $ 13.03
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1852
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 773
بها: $ 13.94
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1854 - 1855
طلا 0.900, 1.629g, ø 14.4mm
KM# 783
تعداد ضرب

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1854 - 1859
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 782
بها: $ 57.14
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1856 - 1860
طلا 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 787
بها: $ 125.4
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1861 - 1870
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 799
بها: $ 17.94

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1862 - 1869
طلا 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 803
بها: $ 112.8
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1854 - 1855
طلا 0.900, 3.226g, ø 17.2mm
KM# 784
تعداد ضرب
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1855 - 1860
Diameter 19mm
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 784a
بها: $ 137.9

فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1861 - 1869
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 800
بها: $ 144.8
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1852
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 774
بها: $ 268.6
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1853 - 1860
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 781
بها: $ 266.2

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1861 - 1870
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 801
بها: $ 322.9
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1855 - 1859
طلا 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 785
بها: $ 668.3
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1862 - 1868
طلا 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 804
تعداد ضرب

فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1855 - 1860
طلا 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 786
تعداد ضرب
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1862 - 1870
طلا 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 802
تعداد ضرب

فرانسه>جمهوری دوم|1848 - 1851
 دوره

فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1848 - 1851
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 754
بها: $ 5.92
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1849 - 1851
نقره 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 758
بها: $ 3.45
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1849 - 1851
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 769
بها: $ 2.35

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1849 - 1851
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 759
بها: $ 5.71
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1849 - 1851
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 760
تعداد ضرب
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1848 - 1849
Hercules
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 756
بها: $ 16.46

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1849 - 1851
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 761
بها: $ 24.6
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1850 - 1851
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 770
بها: $ 157.5
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1848 - 1849
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 757
بها: $ 407.5

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1849 - 1851
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 762
تعداد ضرب

فرانسه>Kingdom of France|1814 - 1848
 دوره

فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1845 - 1848
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 755
بها: $ 7.86
فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1817 - 1824
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 714
بها: $ 49.14
فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1825 - 1830
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 722
بها: $ 5.9

فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1831 - 1845
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 740
بها: $ 4.91
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1845 - 1848
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 768
بها: $ 14.74
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1816 - 1824
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 708
بها: $ 34.4

فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1825 - 1830
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
بها: $ 29.48
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1831 - 1845
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
بها: $ 9.83
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1816 - 1824
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 709
بها: $ 34.19

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1825 - 1830
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 724
بها: $ 9.83
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1831
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 742
بها: $ 319.4
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1832 - 1848
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 748
بها: $ 7.29

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1816 - 1824
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 710
بها: $ 39.31
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1825 - 1830
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 725
بها: $ 49.14
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1831 - 1848
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 743
بها: $ 17.69

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1816 - 1824
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 711
بها: $ 46.5
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1824 - 1826
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 720
بها: $ 37.84
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1827 - 1830
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 728
بها: $ 75.15

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1830
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 737
بها: $ 137.6
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1830 - 1831
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 735
بها: $ 21.27
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1831
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 745
بها: $ 16.72

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1832 - 1848
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 749
بها: $ 13.69
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1816 - 1824
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 712
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1825 - 1830
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 726
تعداد ضرب

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1830 - 1831
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 739
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1830
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A726
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1832 - 1848
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 750
تعداد ضرب

فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1816 - 1824
طلا 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 713
تعداد ضرب
فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1824 - 1830
طلا 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 721
تعداد ضرب
فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1831 - 1838
طلا 0.900, 12.9g, ø 26.22mm
KM# 747
تعداد ضرب

فرانسه>French Empire|1803 - 1814
 دوره

فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1808
مس, 8g, ø 28mm
KM# 689
تعداد ضرب
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1807 - 1810
برنز, 2g, ø 19mm
KM# 676
بها: $ 1.98
فرانسه 1 decime - obverseفرانسه 1 decime - reverse
1 decime
1815
برنز, 25g, ø 31.5mm
KM# 700
بها: $ 135.4

فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1803 - 1805
نقره 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 654
تعداد ضرب
فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1806 - 1807
نقره 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 670
تعداد ضرب
فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1807 - 1808
نقره 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 678
بها: $ 13.6

فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1807
نقره 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 677
تعداد ضرب
فرانسه ¼ فرانک - obverseفرانسه ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1809
نقره 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 690
تعداد ضرب
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1803 - 1805
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 655
تعداد ضرب

فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1806 - 1807
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 671
تعداد ضرب
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1807
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 679
تعداد ضرب
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1807 - 1808
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 680
بها: $ 19.48

فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1809 - 1814
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 691
بها: $ 34.22
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1803 - 1805
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 656
بها: $ 240.8
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1806 - 1807
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 672
تعداد ضرب

فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1807 - 1808
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 682
بها: $ 34.22
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1807
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 681
تعداد ضرب
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1809 - 1814
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 692
بها: $ 117.5

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1803 - 1807
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 658
تعداد ضرب
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1807 - 1808
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 684
تعداد ضرب
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1807
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 683
تعداد ضرب

فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1809 - 1814
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 693
تعداد ضرب
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1803
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 660
بها: $ 117.5
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1804 - 1805
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 662
تعداد ضرب

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1806 - 1807
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 673
تعداد ضرب
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1807
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 685
تعداد ضرب
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1807 - 1808
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 686
تعداد ضرب

فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1809 - 1814
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 694
بها: $ 119
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1814 - 1815
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 702
بها: $ 108.1
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1803
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 661
تعداد ضرب

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1804 - 1805
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 663
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1806
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 674
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1807
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# A687
بها: $ 282.9

فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1807 - 1808
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 687
تعداد ضرب
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1809 - 1814
طلا 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 695
بها: $ 275.3
فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1804 - 1805
طلا 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 664
تعداد ضرب

فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1806
طلا 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 675
تعداد ضرب
فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1807 - 1808
طلا 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 688
تعداد ضرب
فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1807
طلا 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# A688
تعداد ضرب

فرانسه 40 فرانک - obverseفرانسه 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1809 - 1813
طلا 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 696
تعداد ضرب

uCoin