فرانسه
×
کشور
جمهوری پنجم
1959 - 2002
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: فرانسه > جمهوری پنجم (1959-2002)  | جستجو 

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1961-2001
فولاد ضد زنگ, 1.65g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1961-1964
فولاد ضد زنگ, 3.4g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1962-1964
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1959-1969
نقره 0.835, 12g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.58
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1964-1973
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.72
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1992-2001
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.14
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1974-1980
نقره 0.900, 30g, ø 41mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.07
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1982-2001
نقره 0.900, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.49
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1988
Charles de Gaulle
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1989
Estates General
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.83
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1995
Institute of France
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1996
Jacques Rueff
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1993
Jean Moulin
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1995
Louis Pasteur
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.47
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1997
Georges Guynemer
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.62
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1998
Human Rights
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1989
Eiffel Tower
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1992
Pierre Mendes France
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994
Voltaire
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.76
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1996
Decimal Franc
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1982
Leon Gambetta
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1983
Montgolfier Balloon
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.37
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1983
Stendhal
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.48
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1984
Francois Rude
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1985
Victor Hugo
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.07
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1986
Robert Schuman
نیکل, 6.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.25
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1986
Liberté Egalité Fraternité
نیکل, 6.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1987
Capetian dynasty
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988
Roland Garros
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.26
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1989
Montesquieu
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 285
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1993
Mediterranean Games
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.98
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1994
International Olympic Committee
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.47
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1997
FIFA World Cup 1998
نقره 0.900, 12g, ø 28.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.11
No ImageNo Image5 فرانک 1989
Eiffel Tower
نقره 0.900, 12g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1995
United Nations
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1998
FIFA World Cup 1998
نقره 0.900, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.41
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 2000
French Coinage
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.87
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 2000
French Coinage
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.54
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 2000
French Coinage
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.87
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 2000
French Coinage
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.87

uCoin