هندوچین فرانسه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

هندوچین فرانسه - کاتالوگ سکه

هندوچین فرانسه>هندو چین فرانسه|1885 - 1954
 دوره

هندوچین فرانسه ¼ centieme - obverseهندوچین فرانسه ¼ centieme - reverse
¼ centieme
1941 - 1944
روی, 2.4g, ø 20mm
KM# 25
بها: $ 3.88
هندوچین فرانسه 2 ساپک - obverseهندوچین فرانسه 2 ساپک - reverse
2 ساپک
1887 - 1902
برنز, 2.01g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 2.87
هندوچین فرانسه ½ centieme - obverseهندوچین فرانسه ½ centieme - reverse
½ centieme
1935 - 1940
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 20
بها: $ 1.64

هندوچین فرانسه ½ centieme - obverseهندوچین فرانسه ½ centieme - reverse
½ centieme
1939 - 1940
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 20a
بها: $ 7.02
هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1885 - 1894
برنز, 9.91g, ø 31mm
KM# 1
بها: $ 4.3
هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1895
برنز, 10g, ø 31mm
KM# 7
تعداد ضرب

هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1896 - 1906
برنز, 7.51g, ø 27.5mm
KM# 8
بها: $ 1.61
هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1908 - 1939
برنز, 4.8g, ø 26mm
KM# 12
بها: $ 2.92
هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1940 - 1941
روی, 6g, ø 27.5mm
KM# 24
بها: $ 3.97

هندوچین فرانسه 1 centieme - obverseهندوچین فرانسه 1 centieme - reverse
1 centieme
1943
آلومینیوم, 0.6g, ø 17.3mm
KM# 26
بها: $ 2.37
هندوچین فرانسه 5 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1923 - 1937
مس - نیکل, 5.2g, ø 24mm
KM# 18
بها: $ 3.24
هندوچین فرانسه 5 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1938 - 1939
نیکل - برنج, 4g, ø 24mm
KM# 18.1a
بها: $ 3.43

هندوچین فرانسه 5 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1943
آلومینیوم, 0.7g, ø 20.5mm
KM# 27
بها: $ 2.34
هندوچین فرانسه 5 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1946
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 30
بها: $ 2.25
هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1885 - 1895
نقره 0.900, 2.721g, ø 19mm
KM# 2
تعداد ضرب

هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1895 - 1897
نقره 0.900, 2.7g, ø 19mm
KM# 2a
تعداد ضرب
هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1898 - 1919
نقره 0.835, 2.7g, ø 19mm
KM# 9
بها: $ 1.12
هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1920
نقره 0.400, 3g, ø 19mm
KM# 14
تعداد ضرب

هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1921 - 1937
نقره 0.680, 2.7g, ø 19mm
KM# 16
بها: $ 2.6
هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1939 - 1941
مس - نیکل, 2.95g, ø 18mm
KM# 21.1a
بها: $ 2.34
هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1939 - 1940
نیکل, 3.05g, ø 18mm
KM# 21.1
بها: $ 2.05

هندوچین فرانسه 10 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1945
آلومینیوم, 1.36g, ø 23mm
KM# 28.1
بها: $ 2.16
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1885 - 1895
نقره 0.900, 5.443g, ø 26mm
KM# 3
بها: $ 13.45
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1895 - 1897
نقره 0.900, 5.4g, ø 26mm
KM# 3a
تعداد ضرب

هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1898 - 1916
نقره 0.835, 5.4g, ø 26mm
KM# 10
بها: $ 15.62
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1920
نقره 0.400, 6g, ø 26mm
KM# 15
تعداد ضرب
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1921 - 1937
نقره 0.680, 5.4g, ø 26mm
KM# 17
بها: $ 4.59

هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1939
نیکل, 7g, ø 24mm
KM# 23
بها: $ 14.97
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1939 - 1941
مس - نیکل, 7g, ø 24mm
KM# 23a
بها: $ 2.11
هندوچین فرانسه 20 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1945
آلومینیوم, 2.2g, ø 24mm
KM# 29
بها: $ 2.44

هندوچین فرانسه 50 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1885 - 1895
نقره 0.900, 13.61g, ø 29mm
KM# 4
تعداد ضرب
هندوچین فرانسه 50 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1896
نقره 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.1
تعداد ضرب
هندوچین فرانسه 50 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1936
نقره 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.2
بها: $ 14.98

هندوچین فرانسه 50 centiemes - obverseهندوچین فرانسه 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1946
مس - نیکل, 12.47g, ø 29mm
KM# 31
بها: $ 7.46
هندوچین فرانسه 1 قرش - obverseهندوچین فرانسه 1 قرش - reverse
1 قرش
1885 - 1895
نقره 0.900, 27.21g, ø 39mm
KM# 5
بها: $ 13.39
هندوچین فرانسه 1 قرش - obverseهندوچین فرانسه 1 قرش - reverse
1 قرش
1895 - 1900
نقره 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а.1
بها: $ 29.42

هندوچین فرانسه 1 قرش - obverseهندوچین فرانسه 1 قرش - reverse
1 قرش
1901 - 1928
نقره 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а
بها: $ 24.39
هندوچین فرانسه 1 قرش - obverseهندوچین فرانسه 1 قرش - reverse
1 قرش
1931
نقره 0.900, 20g, ø 35mm
KM# 19
بها: $ 45.04
هندوچین فرانسه 1 قرش - obverseهندوچین فرانسه 1 قرش - reverse
1 قرش
1946 - 1947
مس - نیکل, 18.13g, ø 34.5mm
KM# 32
بها: $ 5.55

uCoin