ترینیداد و توباگو
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ترینیداد و توباگو - کاتالوگ سکه

ترینیداد و توباگو>جمهوری ترینیداد و توباگو|1976 - 2018
 دوره

ترینیداد و توباگو 1 سنت - obverseترینیداد و توباگو 1 سنت - reverse
1 سنت
1976 - 2016
برنز, 1.95g, ø 17.76mm
KM# 29
بها: $ 0.2
ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse
5 سنت
1976 - 2016
برنز, 3.31g, ø 21.2mm
KM# 30
بها: $ 0.25
ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse
5 سنت
2017
استیل با روکش مس, 3.31g, ø 21.2mm
UC# 1
بها: $ 1.14

ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse
10 سنت
1976 - 2016
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.2mm
KM# 31
بها: $ 0.25
ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse
10 سنت
2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.4g, ø 16.2mm
UC# 2
بها: $ 0.36
ترینیداد و توباگو 25 سنت - obverseترینیداد و توباگو 25 سنت - reverse
25 سنت
1976 - 2016
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 32
بها: $ 0.21

ترینیداد و توباگو 25 سنت - obverseترینیداد و توباگو 25 سنت - reverse
25 سنت
2017
مس - نیکل با روکش استیل, 3.5g, ø 20mm
UC# 3
بها: $ 0.89
ترینیداد و توباگو 50 سنت - obverseترینیداد و توباگو 50 سنت - reverse
50 سنت
1976 - 2003
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 33
بها: $ 1.11
ترینیداد و توباگو 1 دلار - obverseترینیداد و توباگو 1 دلار - reverse
1 دلار
1976 - 1984
مس - نیکل, 18.3g, ø 36mm
KM# 34
بها: $ 1.79

ترینیداد و توباگو>ملکه الیزابت دوم|1964 - 1976
 دوره

ترینیداد و توباگو 1 سنت - obverseترینیداد و توباگو 1 سنت - reverse
1 سنت
1966 - 1973
برنز, 1.95g, ø 17.8mm
KM# 1
بها: $ 0.38
ترینیداد و توباگو 1 سنت - obverseترینیداد و توباگو 1 سنت - reverse
1 سنت
1973
برنز, 1.95g, ø 18mm
KM# 17
بها: $ 0.54
ترینیداد و توباگو 1 سنت - obverseترینیداد و توباگو 1 سنت - reverse
1 سنت
1974 - 1976
برنز, 1.95g, ø 17.8mm
KM# 25
بها: $ 0.35

ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse
5 سنت
1966 - 1972
برنز, 3.25g, ø 21.15mm
KM# 2
بها: $ 0.1
ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse
5 سنت
1973
برنز, 3.25g, ø 21.15mm
KM# 57
بها: $ 0.93
ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse
5 سنت
1974 - 1976
برنز, 3.25g, ø 21.15mm
KM# 26
بها: $ 0.64

ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse
10 سنت
1966 - 1972
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.3mm
KM# 3
بها: $ 0.35
ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse
10 سنت
1973
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.3mm
KM# 58
بها: $ 2
ترینیداد و توباگو 10 سنت - obverseترینیداد و توباگو 10 سنت - reverse
10 سنت
1974 - 1976
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.3mm
KM# 27
بها: $ 0.61

ترینیداد و توباگو 25 سنت - obverseترینیداد و توباگو 25 سنت - reverse
25 سنت
1966 - 1972
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 4
بها: $ 0.47
ترینیداد و توباگو 25 سنت - obverseترینیداد و توباگو 25 سنت - reverse
25 سنت
1973
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 59
بها: $ 1.25
ترینیداد و توباگو 25 سنت - obverseترینیداد و توباگو 25 سنت - reverse
25 سنت
1974 - 1976
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 28
بها: $ 0.41

ترینیداد و توباگو 50 سنت - obverseترینیداد و توباگو 50 سنت - reverse
50 سنت
1966 - 1971
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 5
بها: $ 3.48
ترینیداد و توباگو 50 سنت - obverseترینیداد و توباگو 50 سنت - reverse
50 سنت
1973 - 1976
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 22
بها: $ 2.3
No ImageNo Image
1 دلار
1970
نیکل, 18.5g, ø 36mm
KM# 7
تعداد ضرب

ترینیداد و توباگو 1 دلار - obverseترینیداد و توباگو 1 دلار - reverse
1 دلار
1971
مس - نیکل, 18.5g, ø 36mm
KM# 7a
بها: $ 7.95
ترینیداد و توباگو 1 دلار - obverseترینیداد و توباگو 1 دلار - reverse
1 دلار
1973 - 1975
مس - نیکل, 18.4g, ø 36mm
KM# 23
بها: $ 6.08
ترینیداد و توباگو 5 دلار - obverseترینیداد و توباگو 5 دلار - reverse
5 دلار
1974 - 1975
مس - نیکل, ø 40mm
KM# 8a
بها: $ 23.39

ترینیداد و توباگو 10 دلار - obverseترینیداد و توباگو 10 دلار - reverse
10 دلار
1974 - 1975
مس - نیکل, 30g, ø 42mm
KM# 24
بها: $ 32.47

uCoin