×
کشور
×
ارزش
1952
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1952  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.00
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.01
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.34
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1951-1954
Washington-Carver
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.12

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1946-1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1946-1952
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1952-1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1936-1953
آلومینیوم - برنز, 3.47g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 3.8g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 6.7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1951-1953
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1951-1952
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1952-1953
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1951-1952
مس - نیکل, 4g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1952-1953
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1952-1956
استیل با روکش نیکل, 5.12g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1949-1952
برنز, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1949-1952
برنز, 9.41g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1949-1952
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1950-1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.79
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1950-1952
نقره 0.500, 5.65g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1952
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.28

اسراییل>1948 - 1959|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 پروتا - obverseاسراییل 10 پروتا - reverse10 پروتا 1952
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62

آفریقای جنوبی>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse¼ پنی  1951-1952
برنز, 2.7g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse½ پنی  1948-1952
برنز, 5.67g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse1 پنی 1951-1952
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse3 پنس 1951-1952
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.92
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse6 پنس 1951-1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.41mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1952
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.51
آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1952
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.52mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.80
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse½2 شیلینگ 1951-1952
نقره 0.500, 14.14g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.15
No ImageNo Image½ پوند (نیم سورین) 1952
طلا 0.917, 3.99g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin