×
کشور
×
ارزش
1953
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1953  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.99
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.99
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.29
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1951-1954
Washington-Carver
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.01

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1936-1953
آلومینیوم - برنز, 3.47g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 3.8g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 6.7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1951-1953
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1953
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1952-1953
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1952-1953
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1952-1956
استیل با روکش نیکل, 5.12g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1939-1966
برنز, 2.83g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.27
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse3 پنس 1942-1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 سنتسیمو - obverseاروگوئه 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1953
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
اروگوئه 2 سنتسیمو - obverseاروگوئه 2 سنتسیمو - reverse2 سنتسیمو 1953
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse5 سنتسیمو 1953
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اروگوئه 10 سنتسیمو - obverseاروگوئه 10 سنتسیمو - reverse10 سنتسیمو 1953-1959
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1946-1963
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسپانیا ½2 پزوتا - obverseاسپانیا ½2 پزوتا - reverse½2 پزوتا 1953
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1953-1955
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1953
برنز, 9.44g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.76
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1953-1954
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1953-1954
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.84
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1953-1954
نقره 0.500, 5.65g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.21
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1953-1954
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.34

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 1 ایریر - obverseایسلند 1 ایریر - reverse1 ایریر 1946-1966
برنز, 1.62g, ø 15.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1946-1969
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

آفریقای جنوبی>1953 - 1960|ملکه الیزابت دوم

 دوره
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse¼ پنی  1953-1960
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse½ پنی  1953-1960
برنز, 5.6g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98

uCoin