روسیه
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

روسیه - کاتالوگ سکه

روسیه>فدراسیون روسیه|1997 - 2018
 دوره

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1997 - 2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm
Y# 600
بها: $ 0.08
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1997 - 2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm
Y# 601
بها: $ 0.04
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1997 - 2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm
Y# 602
بها: $ 0.03

روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
2006 - 2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm
Y# 602a
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1997 - 2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm
Y# 603
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse
50 کوپک
2006 - 2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm
Y# 603a
بها: $ 0.01

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1997 - 2001
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm
Y# 604
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
2002 - 2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm
Y# 833
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
2009 - 2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm
Y# 833a
بها: $ 0.02

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
2016 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm
UC# 1
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1997 - 2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm
Y# 605
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
2002 - 2009
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm
Y# 834
بها: $ 0.03

روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
2009 - 2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 834a
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
2016 - 2018
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
UC# 2
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1997 - 1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm
Y# 606
بها: $ 0.08

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
2002 - 2009
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm
Y# 799
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
2009 - 2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm
Y# 799a
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
2016 - 2018
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm
UC# 3
بها: $ 0.08

روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
2009 - 2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm
Y# 998
بها: $ 0.15
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
2016 - 2018
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm
UC# 4
بها: $ 0.16

روسیه>صادر شده توسط بانک روسیه|1992 - 1996
 دوره

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1992
استیل با روکش برنج, 3.3g, ø 19.45mm
Y# 311
بها: $ 0.18
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1992
استیل با روکش برنج, 4.1g, ø 21.9mm
Y# 312
بها: $ 0.18
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1992 - 1993
مس - نیکل با روکش استیل, 3.5g, ø 21.1mm
Y# 313a
بها: $ 0.2

روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1992 - 1993
مس - نیکل, 3.75g, ø 21mm
Y# 313
بها: $ 0.18
روسیه 20 روبل - obverseروسیه 20 روبل - reverse
20 روبل
1992
مس - نیکل, 5.25g, ø 24mm
Y# 314
بها: $ 0.27
روسیه 20 روبل - obverseروسیه 20 روبل - reverse
20 روبل
1993
مس - نیکل, 5g, ø 24.2mm
UC# 999
بها: $ 38.86

روسیه 20 روبل - obverseروسیه 20 روبل - reverse
20 روبل
1993
مس - نیکل با روکش استیل, 5g, ø 24.2mm
Y# 314a
بها: $ 1.06
روسیه 50 روبل - obverseروسیه 50 روبل - reverse
50 روبل
1992
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm
Y# 315
بها: $ 0.88
روسیه 50 روبل - obverseروسیه 50 روبل - reverse
50 روبل
1993
استیل با روکش برنج, 5.3g, ø 25mm
Y# 329.2
بها: $ 0.3

روسیه 50 روبل - obverseروسیه 50 روبل - reverse
50 روبل
1993
آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 25mm
Y# 329.1
بها: $ 0.47
روسیه 100 روبل - obverseروسیه 100 روبل - reverse
100 روبل
1992
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 25mm
Y# 316
بها: $ 1.56
روسیه 100 روبل - obverseروسیه 100 روبل - reverse
100 روبل
1993
مس - نیکل, 7.3g, ø 27mm
Y# 338
بها: $ 0.6

روسیه>امپراطور نیکلاس دوم|1894 - 1917
 دوره

روسیه ¼ کوپک - obverseروسیه ¼ کوپک - reverse
¼ کوپک
1894 - 1916
مس, 0.8g, ø 13.2mm
Y# 47
بها: $ 2.81
روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse
½ کوپک
1894 - 1916
مس, 1.6g, ø 16mm
Y# 48
بها: $ 1.38
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1867 - 1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
بها: $ 0.65

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1867 - 1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
بها: $ 0.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1867 - 1917
مس, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
بها: $ 1.1
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1915
نقره 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
بها: $ 6.59

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1917
مس, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
بها: $ 1.55
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
بها: $ 1.62
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
بها: $ 2.73

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
بها: $ 2.94
روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1895 - 1901
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
Y# 57
بها: $ 45.67
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1895 - 1914
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 58
بها: $ 5.45

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1895 - 1915
نقره 0.900, 20g, ø 33.6mm
Y# 59
بها: $ 16.41
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1897 - 1911
طلا 0.900, 4.3g, ø 18.5mm
Y# 62
بها: $ 195.3
روسیه 7.5 روبل - obverseروسیه 7.5 روبل - reverse
7.5 روبل
1897
طلا 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 63
بها: $ 627.5

روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1898 - 1911
طلا 0.900, 8.6g, ø 22.5mm
Y# 64
بها: $ 358.4
روسیه 15 روبل - obverseروسیه 15 روبل - reverse
15 روبل
1897
طلا 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# 65
بها: $ 633.6

روسیه>امپراطور الکساندر سوم|1881 - 1894
 دوره

روسیه ¼ کوپک - obverseروسیه ¼ کوپک - reverse
¼ کوپک
1881 - 1893
مس, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 29
بها: $ 3.72
روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse
½ کوپک
1881 - 1894
مس, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 30
بها: $ 5.78
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1867 - 1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
بها: $ 0.65

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1867 - 1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
بها: $ 0.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1867 - 1917
مس, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
بها: $ 1.1
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1915
نقره 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
بها: $ 6.59

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1917
مس, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
بها: $ 1.55
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
بها: $ 1.62
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
بها: $ 2.73

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
بها: $ 2.94
روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1859 - 1885
نقره 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
بها: $ 2.58
روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1886 - 1894
نقره 0.900, 5g, ø 22.6mm
Y# 44
بها: $ 2.6

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1859 - 1885
نقره 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
بها: $ 41.85
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1886 - 1894
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 45
بها: $ 2.6
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1859 - 1885
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
بها: $ 46.12

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1886 - 1894
نقره 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 46
بها: $ 33.61
روسیه 3 روبل - obverseروسیه 3 روبل - reverse
3 روبل
1869 - 1885
طلا 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
بها: $ 800.5
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1859 - 1885
طلا 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
بها: $ 459.5

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1886 - 1894
طلا 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 42
بها: $ 541.5
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1886 - 1894
طلا 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# A42
بها: $ 13,617

روسیه>امپراطور الکساندر دوم|1855 - 1881
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1855 - 1867
مس, 1.28g, ø 14.2mm
Y# 1
بها: $ 2.76
روسیه ¼ کوپک - obverseروسیه ¼ کوپک - reverse
¼ کوپک
1867 - 1881
مس, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 7
بها: $ 2.92
روسیه 1 denezhka - obverseروسیه 1 denezhka - reverse
1 denezhka
1855 - 1867
مس, 2.56g, ø 18.2mm
Y# 2
بها: $ 1.8

روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse
½ کوپک
1867 - 1881
مس, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 8
بها: $ 4.84
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1855 - 1867
مس, 5.12g, ø 23mm
Y# 3
بها: $ 0.11
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1867 - 1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
بها: $ 0.65

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1850 - 1860
مس, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
بها: $ 1.93
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1859 - 1867
مس, 10.24g, ø 28.3mm
Y# 4a
بها: $ 1.37
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1867 - 1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
بها: $ 0.97

روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1850 - 1859
مس, 15.36g, ø 32mm
C# 151
بها: $ 2.92
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1859 - 1867
مس, 15.36g, ø 32mm
Y# 5a
بها: $ 3.67
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1867 - 1917
مس, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
بها: $ 1.1

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
بها: $ 4.25
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1850 - 1859
مس, 25.59g, ø 36mm
C# 152
بها: $ 6.5
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1859 - 1867
مس, 25.59g, ø 35.8mm
Y# 6a
بها: $ 3.47

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1859 - 1866
نقره 0.868, 1.036g, ø 15.1mm
Y# 19
بها: $ 29.67
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1915
نقره 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
بها: $ 6.59
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1867 - 1917
مس, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
بها: $ 1.55

روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
بها: $ 3.58
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1859 - 1866
نقره 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
Y# 20
بها: $ 7.51
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
بها: $ 1.62

روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1860 - 1866
نقره 0.750, 3.06g, ø 19.8mm
Y# 21
بها: $ 5.71
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
بها: $ 2.73
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
بها: $ 4.57

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1859 - 1866
نقره 0.868, 4.14g, ø 22mm
Y# 22
بها: $ 6.8
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1867 - 1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
بها: $ 2.94
روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
بها: $ 8.04

روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1859 - 1885
نقره 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
بها: $ 2.58
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1832 - 1858
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
بها: $ 12.56
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1859 - 1885
نقره 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
بها: $ 41.85

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1832 - 1858
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
بها: $ 38.4
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1859 - 1885
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
بها: $ 46.12
روسیه 3 روبل - obverseروسیه 3 روبل - reverse
3 روبل
1869 - 1885
طلا 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
بها: $ 800.5

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1855 - 1858
طلا 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
Y# A26
بها: $ 1,712
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1859 - 1885
طلا 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
بها: $ 459.5

روسیه>امپراطور نیکلاس اول|1826 - 1855
 دوره

روسیه ¼ کوپک - obverseروسیه ¼ کوپک - reverse
¼ کوپک
1839 - 1846
مس, 2.56g, ø 18mm
C# 142
بها: $ 2.22
روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1850 - 1855
مس, 1.28g, ø 14.5mm
C# 147
بها: $ 2.89
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1810 - 1828
مس, 3.41g, ø 20mm
C# 116
بها: $ 1.83

روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse
½ کوپک
1839 - 1848
مس, 5.12g, ø 21mm
C# 143
بها: $ 1.95
روسیه 1 denezhka - obverseروسیه 1 denezhka - reverse
1 denezhka
1850 - 1855
مس, 2.56g, ø 18mm
C# 148
بها: $ 2.19
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1810 - 1830
مس, 6.83g, ø 23mm
C# 117
بها: $ 1.37

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1831 - 1839
مس, 4.55g, ø 24mm
C# 138
بها: $ 2.35
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1839 - 1847
مس, 10.24g, ø 24mm
C# 144
بها: $ 2.01
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1850 - 1855
مس, 5.12g, ø 22.8mm
C# 149
بها: $ 2.32

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1810 - 1830
مس, 13.65g, ø 30mm
C# 118
بها: $ 1.59
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1831 - 1839
مس, 9.1g, ø 29mm
C# 139
بها: $ 2.43
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1839 - 1848
مس, 20.48g, ø 33mm
C# 145
بها: $ 2.99

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1850 - 1860
مس, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
بها: $ 1.93
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1839 - 1848
مس, 30.72g, ø 39mm
C# 146
بها: $ 3.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1850 - 1859
مس, 15.36g, ø 32mm
C# 151
بها: $ 2.92

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1811 - 1826
نقره 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
بها: $ 1.14
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1826 - 1831
نقره 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 156
بها: $ 11.03
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1831 - 1839
مس, 22.72g, ø 36.5mm
C# 140
بها: $ 6.24

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
بها: $ 4.25
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1850 - 1859
مس, 25.59g, ø 36mm
C# 152
بها: $ 6.5
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1810 - 1826
نقره 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
بها: $ 6.66

روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1826 - 1831
نقره 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 157
بها: $ 9.2
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1831 - 1839
مس, 45.45g, ø 42mm
C# 141
بها: $ 10.21
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
بها: $ 3.58

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1810 - 1826
نقره 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
بها: $ 4.62
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1826 - 1831
نقره 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 158
بها: $ 15.97
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
بها: $ 4.57

روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1827 - 1831
نقره 0.868, 5.18g, ø 24.3mm
C# 159
بها: $ 12.34
روسیه 25 کوپک - obverseروسیه 25 کوپک - reverse
25 کوپک
1832 - 1858
نقره 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
بها: $ 8.04
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1810 - 1826
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
بها: $ 11.89

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1826 - 1831
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 160
بها: $ 111.8
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1832 - 1858
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
بها: $ 12.56
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1810 - 1826
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
بها: $ 35.76

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1826 - 1831
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 161
بها: $ 28.16
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1832 - 1858
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
بها: $ 38.4
روسیه 3 روبل - obverseروسیه 3 روبل - reverse
3 روبل
1828 - 1845
پلاتین 0.950, 10.36g, ø 23.3mm
C# 177
بها: $ 760.2

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1826 - 1831
طلا 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 174
بها: $ 1,100
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1832 - 1854
طلا 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 175
بها: $ 283.4

روسیه>امپراطور الکساندر اول|1802 - 1825
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1802 - 1810
مس, 2.56g, ø 17.5mm
C# 111
بها: $ 38.17
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1804 - 1807
مس, 5.12g, ø 20mm
C# 112
بها: $ 2.12
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1810 - 1828
مس, 3.41g, ø 20mm
C# 116
بها: $ 1.83

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1804 - 1807
مس, 10.24g, ø 28mm
C# 113
بها: $ 139.2
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1810 - 1830
مس, 6.83g, ø 23mm
C# 117
بها: $ 1.37
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1802 - 1807
مس, 20.48g, ø 35mm
C# 114
بها: $ 20.47

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1810 - 1830
مس, 13.65g, ø 30mm
C# 118
بها: $ 1.59
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1802 - 1810
مس, 51.19g, ø 42.45mm
C# 115
بها: $ 33.63
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1811 - 1826
نقره 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
بها: $ 1.14

روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1802 - 1805
نقره 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119
بها: $ 159.3
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1809 - 1810
نقره 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119a
تعداد ضرب
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1810 - 1826
نقره 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
بها: $ 6.66

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1810 - 1826
نقره 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
بها: $ 4.62
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1802 - 1805
نقره 0.868, 5.18g, ø 23mm
C# 121
بها: $ 2.1
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1809 - 1810
نقره 0.868, 5.18g, ø 23.7mm
C# 121a
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1802 - 1805
نقره 0.868, 10.36g, ø 29mm
C# 123
بها: $ 270.1
No ImageNo Image
1 poltina
1809 - 1810
نقره 0.868, 10.37g, ø 30.1mm
C# 123a
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1810 - 1826
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
بها: $ 11.89

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1802 - 1805
نقره 0.868, 20.73g, ø 37.5mm
C# 125
بها: $ 379.9
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1807 - 1809
نقره 0.868, 20.73g, ø 36.8mm
C# 125a
بها: $ 141.1
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1810 - 1826
نقره 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
بها: $ 35.76

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1804 - 1805
طلا 0.986, 6.08g, ø 28mm
C# 131
بها: $ 36,844
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1817 - 1825
طلا 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
C# 132
بها: $ 2,459
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1802 - 1805
طلا 0.986, 12.17g, ø 28mm
C# 133
بها: $ 10,048

روسیه>امپراطور پائول اول|1797 - 1801
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1797 - 1800
مس, 2.56g, ø 19mm
C# 92
بها: $ 10.18
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1797 - 1801
مس, 5.12g, ø 21mm
C# 93
بها: $ 5.68
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1797 - 1801
مس, 10.24g, ø 27mm
C# 94
بها: $ 2.94

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1797 - 1801
مس, 20.48g, ø 35mm
C# 95
بها: $ 3.92
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1797 - 1801
نقره 0.868, 1.46g, ø 16mm
C# 96
بها: $ 1,755
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1797 - 1801
نقره 0.868, 2.93g, ø 18mm
C# 97
بها: $ 115.5

روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1797 - 1801
نقره 0.868, 7.31g, ø 25mm
C# 98
بها: $ 623
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1797 - 1801
نقره 0.868, 14.62g, ø 31mm
C# 99
بها: $ 1,081
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1797
نقره 0.868, 29.25g, ø 41mm
C# 101
بها: $ 5,435

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1798 - 1801
نقره 0.868, 20.73g, ø 37mm
C# 101a
بها: $ 50.18
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1798 - 1801
طلا 0.986, 6.08g, ø 23mm
C# 104
بها: $ 13,372

روسیه>Siberian coin|1763 - 1781
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1767 - 1779
مس, 1.6g, ø 18mm
C# 1
بها: $ 5.38
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1766 - 1779
مس, 3.3g, ø 21mm
C# 2
بها: $ 1.46
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1766 - 1779
مس, 6.6g, ø 23mm
C# 3
بها: $ 6.61

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1767 - 1780
مس, 13.1g, ø 28mm
C# 4
بها: $ 7.51
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1767 - 1780
مس, 32.8g, ø 35mm
C# 5
بها: $ 15.05
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1766 - 1781
مس, 65.5g, ø 45mm
C# 6
بها: $ 33.97

روسیه>امپراتور کاترین دوم|1762 - 1796
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1766 - 1796
مس, 2.6g, ø 18mm
C# 55
بها: $ 2.59
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1764 - 1796
مس, 5.12g, ø 24mm
C# 56
بها: $ 2.68
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1763 - 1796
مس, 10.24g, ø 28mm
C# 57
بها: $ 2.8

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1763 - 1796
مس, 20.48g, ø 31mm
C# 58
بها: $ 0.99
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1763 - 1796
مس, 51.19g, ø 42mm
C# 59
بها: $ 6.15
روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1764 - 1776
نقره 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61
بها: $ 19.47

روسیه 10 کوپک (گریونیک) - obverseروسیه 10 کوپک (گریونیک) - reverse
10 کوپک (گریونیک)
1777 - 1782
نقره 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61b
بها: $ 17.91
روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1783 - 1796
نقره 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61c
بها: $ 2.59
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1764 - 1766
نقره 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62
بها: $ 23.85

روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1767 - 1782
نقره 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62a
بها: $ 1.57
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1783 - 1794
نقره 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62c
بها: $ 15.24
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1764 - 1765
نقره 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63
بها: $ 15.75

روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1766 - 1776
نقره 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63a
بها: $ 0.87
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1778 - 1793
نقره 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63b
بها: $ 2.36
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1764 - 1766
نقره 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65
بها: $ 33.9

روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1767 - 1775
نقره 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65a
بها: $ 30.67
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1779 - 1796
نقره 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65b
بها: $ 17.09
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1762 - 1765
نقره 0.750, 12.93g, ø 34mm
C# 66
بها: $ 143.3

روسیه 50 کوپک (پولتینا) - obverseروسیه 50 کوپک (پولتینا) - reverse
50 کوپک (پولتینا)
1766 - 1776
نقره 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66a
تعداد ضرب
روسیه 50 کوپک (پولتینا) - obverseروسیه 50 کوپک (پولتینا) - reverse
50 کوپک (پولتینا)
1777 - 1778
طلا 0.917, 0.65g, ø 12.5mm
C# 75
بها: $ 787.5
روسیه 50 کوپک (پولتینا) - obverseروسیه 50 کوپک (پولتینا) - reverse
50 کوپک (پولتینا)
1777 - 1779
نقره 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66b
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1785 - 1796
نقره 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66c
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1762 - 1765
نقره 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67
بها: $ 77.79
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1766 - 1776
نقره 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67a
بها: $ 84.85

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1777 - 1782
نقره 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67b
بها: $ 46.49
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1779
طلا 0.917, 1.3g, ø 15mm
C# 76
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1783 - 1796
نقره 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67c
بها: $ 30.92

No ImageNo Image
2 روبل
1776
طلا 0.917, 2.61g, ø 18mm
C# 77
تعداد ضرب
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1785
طلا 0.917, 2.62g, ø 18mm
C# 77c
تعداد ضرب
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1762 - 1780
طلا 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 78.2
تعداد ضرب

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1764 - 1765
طلا 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78.2a
تعداد ضرب
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1766 - 1776
طلا 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78a
بها: $ 3,502
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1778 - 1782
طلا 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78b
تعداد ضرب

روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1783 - 1796
طلا 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78c
بها: $ 6,770
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1762 - 1763
طلا 0.917, 16.59g, ø 33mm
C# 79
تعداد ضرب
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1764 - 1765
طلا 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79.2a
تعداد ضرب

روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1766 - 1776
طلا 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79a
تعداد ضرب
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1777 - 1782
طلا 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79b
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 روبل
1783 - 1786
طلا 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79c
تعداد ضرب

روسیه>امپراتور پتر سوم|1762 - 1762
 دوره

روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1762
مس, 2.56g, ø 19mm
C# 40
بها: $ 3.25
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1762
مس, 5.12g, ø 22mm
C# 41
بها: $ 5,906
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1762
مس, 10.24g, ø 26mm
C# 42
بها: $ 47.52

روسیه 4 کوپک - obverseروسیه 4 کوپک - reverse
4 کوپک
1762
مس, 20.48g, ø 32mm
C# 43
بها: $ 171.2
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1762
مس, 51.19g, ø 43mm
C# 44
بها: $ 217.6
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1762
نقره 0.950, 12g, ø 34mm
C# 46
بها: $ 156

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1762
نقره 0.800, 24g, ø 38mm
C# 47
بها: $ 1,031
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1762
طلا 0.917, 8.28g, ø 25mm
C# 49
بها: $ 37,577
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1762
طلا 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 50
بها: $ 65,313

روسیه>امپراتریس الیزابت|1741 - 1762
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
مس, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
بها: $ 1.95
روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1757 - 1759
مس, 2.56g, ø 18mm
C# 4
بها: $ 5.31
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
مس, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
بها: $ 2.09

روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1757 - 1760
مس, 5.12g, ø 23mm
C# 5
بها: $ 1.35
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1755 - 1757
مس, 20.48g, ø 33mm
C# 3
بها: $ 29.24
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1757 - 1761
مس, 10.24g, ø 26mm
C# 6
بها: $ 2.24

روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1757 - 1761
مس, 20.48g, ø 31mm
C# 8
بها: $ 2.43
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1757 - 1762
مس, 20.48g, ø 31mm
C# 7
بها: $ 4.32
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1755 - 1756
نقره 0.800, 1.21g, ø 16mm
C# 15.1
بها: $ 45.99

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1756 - 1761
نقره 0.800, 1.21g, ø 13.5mm
C# 15.2
بها: $ 7.31
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1758 - 1762
مس, 51.19g, ø 41mm
C# 9
بها: $ 2.7
روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1742 - 1746
نقره 0.750, 2.59g, ø 20mm
C# 16
بها: $ 4.11

روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1747 - 1757
نقره 0.800, 2.42g, ø 20mm
C# 16a
بها: $ 3.66
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1743 - 1751
نقره 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17
بها: $ 65.52
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1751 - 1754
نقره 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17a
بها: $ 6.79

روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1755 - 1758
نقره 0.800, 6.06g, ø 23mm
C# 17b
بها: $ 84.89
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1742 - 1761
نقره 0.800, 12.93g, ø 35mm
C# 18
بها: $ 373.8
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1756
طلا 0.917, 0.81g, ø 13mm
C# 21
تعداد ضرب

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1741
نقره 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19b.1
بها: $ 1,465
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1742 - 1761
نقره 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19
بها: $ 346.5
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1756 - 1758
طلا 0.917, 1.62g, ø 16mm
C# 22
تعداد ضرب

روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1756 - 1758
طلا 0.917, 3.24g, ø 18.5mm
C# 23
بها: $ 1,699
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse
5 روبل
1755 - 1759
طلا 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 27
تعداد ضرب
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse
10 روبل
1755 - 1759
طلا 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 28
بها: $ 3,987

روسیه>امپراطور ایوان ششم|1741 - 1741
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
مس, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
بها: $ 1.95
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
مس, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
بها: $ 2.09
روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1741
نقره 0.750, 2.59g, ø 20mm
KM# 205
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1741
نقره 0.800, 12.93g, ø 35mm
KM# 206
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1741
نقره 0.800, 25.85g, ø 42mm
KM# 207
تعداد ضرب

روسیه>امپراتریس آنا ایوناوا|1730 - 1740
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
مس, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
بها: $ 1.95
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
مس, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
بها: $ 2.09
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1724 - 1730
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
بها: $ 11.58

روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1731 - 1735
نقره 0.800, 2.59g, ø 20mm
KM# 194
تعداد ضرب
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1739 - 1740
نقره 0.800, 6.46g, ø 25mm
KM# 202
بها: $ 1.7
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1731 - 1733
نقره 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 195
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1734 - 1737
نقره 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 196
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1737 - 1740
نقره 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 199
بها: $ 4.08
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1730 - 1734
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 192
بها: $ 176

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1734 - 1737
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 197
بها: $ 312.7
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1737 - 1740
نقره 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 198
بها: $ 64.17
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1738 - 1740
نقره 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 204
بها: $ 318

روسیه>امپراطور پتر دوم|1727 - 1730
 دوره

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1728 - 1729
مس, 4.1g, ø 20mm
KM# 185
بها: $ 4.54
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1724 - 1730
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
بها: $ 11.58
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1727
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 181
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1727 - 1729
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 180
بها: $ 2.64
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1727
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 183
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1727 - 1729
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 182
بها: $ 263.9

روسیه>امپراتریس کاترین اول|1725 - 1727
 دوره

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1724 - 1730
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
بها: $ 11.58
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1726 - 1727
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 170
بها: $ 31.72
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1727
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 179
بها: $ 91.35

روسیه 1 grivna - obverseروسیه 1 grivna - reverse
1 grivna
1726
نقره 0.438, 2.66g, ø 20mm
KM# 171
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1726 - 1727
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 176.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 poltina
1726 - 1727
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 175
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1726
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 173
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1726
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 174
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1725 - 1726
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 169
بها: $ 732.4

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1725
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 167
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1725 - 1726
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 168
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1726 - 1727
نقره 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 177
بها: $ 262.6

روسیه>امپراطور پیتر اول|1700 - 1725
 دوره

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1700 - 1703
مس, 2.67g, ø 19mm
KM# 110
بها: $ 31.32
روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1704 - 1716
مس, 2.13g, ø 18mm
KM# 114
بها: $ 3.16
روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1705 - 1713
مس, 2.13g, ø 18mm
KM# 113
بها: $ 4.88

روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1718 - 1721
مس, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.1
بها: $ 2.67
روسیه 1 polushka - obverseروسیه 1 polushka - reverse
1 polushka
1718 - 1722
مس, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.2
بها: $ 2.9
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1700 - 1703
مس, 5.33g, ø 23mm
KM# 111
بها: $ 12.3

روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1704 - 1717
مس, 4.1g, ø 23mm
KM# 116
بها: $ 5.04
روسیه 1 denga - obverseروسیه 1 denga - reverse
1 denga
1704 - 1712
مس, 4.27g, ø 23mm
KM# 115
بها: $ 14.96
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1704 - 1718
مس, 8.53g, ø 27mm
KM# 117
بها: $ 0.34

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1705 - 1718
Mintmark "MД" - Kadashiv Mint, Moscow
مس, 8.19g, ø 25mm
KM# 118
بها: $ 2.94
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1713 - 1714
نقره 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 144
تعداد ضرب
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1713 - 1718
مس, 8.19g, ø 25mm
KM# 142
بها: $ 2.59

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1713
مس, 8.19g, ø 25mm
KM# 135
بها: $ 11.18
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1713 - 1717
مس, 8.19g, ø 25mm
KM# 143
بها: $ 3.1
No ImageNo Image
1 کوپک
1713 - 1716
مس, 8.19g, ø 25mm
KM# 141
تعداد ضرب

روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1718
نقره 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 153
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 کوپک
1724
مس, 8.19g, ø 26.5mm
KM# 163
تعداد ضرب
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1704
نقره 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 119
بها: $ 110

روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1711 - 1712
نقره 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 136
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 کوپک
1713 - 1714
نقره 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 145
تعداد ضرب
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1718
نقره 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 154
بها: $ 72.97

روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1723 - 1724
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 164
بها: $ 9.7
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1724 - 1730
مس, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
بها: $ 11.58
روسیه 1 grivna - obverseروسیه 1 grivna - reverse
1 grivna
1704 - 1709
نقره 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 121
تعداد ضرب

روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1704
نقره 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 120
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 grivennik
1713
نقره 0.750, 2.84g, ø 18mm
KM# 147
تعداد ضرب
روسیه 1 grivennik - obverseروسیه 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1718
نقره 0.720, 2.84g, ø 20mm
KM# 155
تعداد ضرب

روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1701 - 1702
نقره 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 105
تعداد ضرب
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1704 - 1705
نقره 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 112
تعداد ضرب
روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1707
نقره 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 128
تعداد ضرب

روسیه 1 polupoltinnik - obverseروسیه 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1713
نقره 0.835, 7g, ø 27mm
KM# 148
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1704 - 1705
نقره 0.835, 14g, ø 35mm
KM# 106
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1707 - 1710
نقره 0.835, 14g, ø 35mm
KM# A129
تعداد ضرب

روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1718 - 1722
نقره 0.720, 14.22g, ø 34mm
KM# 156
تعداد ضرب
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse
1 poltina
1723 - 1725
نقره 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 159
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1704 - 1705
نقره 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 122
بها: $ 31.06

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1707
نقره 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.1
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1710
نقره 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.3
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1712
نقره 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 138
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 روبل
1714
نقره 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 149
تعداد ضرب
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1718 - 1721
نقره 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 157
بها: $ 1,344
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1722 - 1725
نقره 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 162
بها: $ 172.6

روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse
1 روبل
1724 - 1725
نقره 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 166
بها: $ 745.4
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1718 - 1720
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
طلا 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.1
تعداد ضرب
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1720 - 1721
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
طلا 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.5
تعداد ضرب

روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse
2 روبل
1721 - 1725
ПЕТРЬ А IМПЕРАТ I САМОДЕРЬ ВСЕРОСИСКИ
طلا 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.6
تعداد ضرب

uCoin