×
کشور
×
ارزش
1996
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1996  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1992-2018
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2019
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.72
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1996
Atlanta'96 Olympic - Swimming
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1996
Atlanta'96 Olympic - Football
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 28.52
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.19
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
Wheelchair Race
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 82.25
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
Atlanta'96 Olympic - Tennis
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 38.45
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
Atlanta'96 Olympic - High Jump
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 101
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
National Community Service
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 89.05
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
Smithsonian Institution
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 87.52
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1996
Atlanta'96 Olympic - Rowing
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 45.56
No ImageNo Image5 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 3.393g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 145
ایالات متحده آمریکا 25 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 25 دلار - reverse25 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 16.966g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 728
ایالات متحده آمریکا 50 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 50 دلار - reverse50 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 33.93g, ø 32.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1420

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1996-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.71
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1996
Customs Service Academy
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1996
National Institute of Statistics
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1996
Atlanta'96 Olympic
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.73
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1996
Eugenio Montale
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.44
ایتالیا 5000 لیره - obverseایتالیا 5000 لیره - reverse5000 لیره 1996
Italian Presidency
نقره 0.835, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 32.81
ایتالیا 10000 لیره - obverseایتالیا 10000 لیره - reverse10000 لیره 1996
Proclamation of the Italian Republic
نقره 0.835, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.87

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1996
Anton Bruckner
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.77
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1996
Anniversary of Austria
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.15g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.21
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1996
Leopold III
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.79
اتریش 500 شیلینگ - obverseاتریش 500 شیلینگ - reverse500 شیلینگ 1996
Mill Region
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 58.63
No ImageNo Image500 شیلینگ 1996
Innsbruck Square
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 

اتریش >1979 - 1998|ECU

 دوره
اتریش 5 ECUs - obverseاتریش 5 ECUs - reverse5 ECUs 1996
Wolfgang Amadeus Mozart
مس - نیکل, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.13
No ImageNo Image5 یورو 1996
Formation of Austria
مس - نیکل, 23.51g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.19
اتریش 20 یورو - obverseاتریش 20 یورو - reverse20 یورو 1996
Anniversary of Austria
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.46
اتریش 25 ECUs - obverseاتریش 25 ECUs - reverse25 ECUs 1996
Wolfgang Amadeus Mozart
نقره 0.925, 24.5g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.77

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1992-1999
برنج, 2g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1992-1997
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1992-2003
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

uCoin