اسراییل
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اسراییل - کاتالوگ سکه

اسراییل>دولت اسراییل|1985 - 2017
 دوره

اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse
1 آگورا
1985 - 1991
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 156
بها: $ 0.16
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse
1 آگورا
1986 - 2000
Piedfort Set: weight 4.4 g
آلومینیوم - برنز, 4.4g, ø 17mm
KM# 156p
بها: $ 0.5
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse
1 آگورا
1987 - 1991
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 171
بها: $ 0.7

اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse
1 آگورا
1989
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 4.4g, ø 17mm
KM# 45p
بها: $ 3.06
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1985 - 2007
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm
KM# 157
بها: $ 0.15
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1986 - 2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 6.6g, ø 19.5mm
KM# 157p
بها: $ 0.15

اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1987 - 2008
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm
KM# 172
بها: $ 0.17
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1985 - 2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm
KM# 158
بها: $ 0.09
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1986 - 2010
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm
KM# 173
بها: $ 0.2

اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1986 - 2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 22mm
KM# 158p
بها: $ 0.37
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse
½ شکل جدید
1985 - 2017
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm
KM# 159
بها: $ 0.17
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse
½ شکل جدید
1986 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm
KM# 174
بها: $ 0.24

اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse
½ شکل جدید
1986 - 2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 14.5g, ø 26mm
KM# 159p
بها: $ 1.04
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse
1 شکل جدید
1985 - 1993
مس - نیکل, 4g, ø 18mm
KM# 160
بها: $ 0.29
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse
1 شکل جدید
1986 - 2000
Piedfort Set: weight 8.8 g
مس - نیکل, 8.8g, ø 18mm
KM# 160p
بها: $ 0.31

اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse
1 شکل جدید
1986 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
مس - نیکل, 4g, ø 18mm
KM# 163
بها: $ 0.36
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse
1 شکل جدید
1994 - 2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 18mm
KM# 160a
بها: $ 0.29
اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse
2 شکل جدید
2007 - 2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm
KM# 432
بها: $ 0.8

اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse
2 شکل جدید
2008 - 2017
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm
KM# 433
بها: $ 0.57
اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse
5 شکل جدید
1990 - 2000
Piedfort Set
مس - نیکل, 14.5g, ø 24mm
KM# 207p
بها: $ 2.45
اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse
5 شکل جدید
1990 - 2017
مس - نیکل, 8.2g, ø 24mm
KM# 207
بها: $ 1.43

اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse
5 شکل جدید
1991 - 2010
Hanukkah
مس - نیکل, 8.2g, ø 24mm
KM# 217
بها: $ 1.44
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse
10 شکل جدید
1995 - 2017
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 7g, ø 23mm
KM# 270
بها: $ 2.79
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse
10 شکل جدید
1995 - 2000
Piedfort Set
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 11g, ø 23mm
KM# 270p
بها: $ 2.81

اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse
10 شکل جدید
1996 - 2010
Hanukkah
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 7g, ø 23mm
KM# 315
بها: $ 2.9

اسراییل>دولت اسراییل|1980 - 1985
 دوره

اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse
1 آگورا جدید
1980 - 1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm
KM# 106
بها: $ 0.18
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse
1 آگورا جدید
1981 - 1984
Piedfort Set
مس - نیکل, 4.2g, ø 15mm
KM# 106p
بها: $ 0.69
اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse
5 آگوروت جدید
1980 - 1984
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.5mm
KM# 107
بها: $ 0.17

اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse
5 آگوروت جدید
1981 - 1984
Piedfort Set
مس - نیکل, 6.3g, ø 18.5mm
KM# 107p
بها: $ 0.96
اسراییل 10 آگوروت جدید - obverseاسراییل 10 آگوروت جدید - reverse
10 آگوروت جدید
1980 - 1984
نیکل - برنز, 2.1g, ø 16mm
KM# 108
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت جدید - obverseاسراییل 10 آگوروت جدید - reverse
10 آگوروت جدید
1981 - 1984
Piedfort Set
نیکل - برنز, 4.6g, ø 16mm
KM# 108p
بها: $ 0.56

اسراییل ½ شکل - obverseاسراییل ½ شکل - reverse
½ شکل
1980 - 1984
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 109
بها: $ 0.22
اسراییل ½ شکل - obverseاسراییل ½ شکل - reverse
½ شکل
1981 - 1984
Piedfort Set
مس - نیکل, 6.8g, ø 20mm
KM# 109p
بها: $ 0.75
اسراییل 1 شکل - obverseاسراییل 1 شکل - reverse
1 شکل
1981 - 1985
Piedfort Set
مس - نیکل, 11.1g, ø 23mm
KM# 111p
بها: $ 0.36

اسراییل 1 شکل - obverseاسراییل 1 شکل - reverse
1 شکل
1981 - 1985
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 111
بها: $ 0.22
اسراییل 5 شکالیم - obverseاسراییل 5 شکالیم - reverse
5 شکالیم
1982 - 1985
آلومینیوم - برنز, 6.2g, ø 24mm
KM# 118
بها: $ 0.39
اسراییل 5 شکالیم - obverseاسراییل 5 شکالیم - reverse
5 شکالیم
1982 - 1985
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 13g, ø 24mm
KM# 118p
بها: $ 0.93

اسراییل 10 شکالیم - obverseاسراییل 10 شکالیم - reverse
10 شکالیم
1982 - 1985
مس - نیکل, 8g, ø 26mm
KM# 119
بها: $ 0.31
اسراییل 10 شکالیم - obverseاسراییل 10 شکالیم - reverse
10 شکالیم
1983 - 1985
Piedfort Set
مس - آلومینیوم, 16.5g, ø 26mm
KM# 119p
بها: $ 0.77
اسراییل 20 شکالیم - obverseاسراییل 20 شکالیم - reverse
20 شکالیم
1984 - 1985
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 28mm
KM# 139
بها: $ 1.12

اسراییل 20 شکالیم - obverseاسراییل 20 شکالیم - reverse
20 شکالیم
1985
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 19.5g, ø 28mm
KM# 139p
بها: $ 4.72
اسراییل 100 شکالیم - obverseاسراییل 100 شکالیم - reverse
100 شکالیم
1984 - 1985
مس - نیکل, 10.8g, ø 29mm
KM# 143
بها: $ 0.67
اسراییل 100 شکالیم - obverseاسراییل 100 شکالیم - reverse
100 شکالیم
1985
Piedfort Set
مس - آلومینیوم, 23.3g, ø 29mm
KM# 143p
بها: $ 3.5

اسراییل>دولت اسراییل|1960 - 1980
 دوره

اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse
1 آگورا
1960 - 1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm
KM# 24
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1960 - 1975
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 17.5mm
KM# 25
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1974 - 1979
مس - نیکل, 2.3g, ø 17.5mm
KM# 25c
بها: $ 0.53

اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse
5 آگوروت
1976 - 1979
آلومینیوم, 0.77g, ø 17.5mm
KM# 25b
بها: $ 0.34
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1960 - 1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm
KM# 26
بها: $ 0.27
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1974 - 1979
مس - نیکل, 4.3g, ø 21.5mm
KM# 26c
بها: $ 0.45

اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse
10 آگوروت
1977 - 1980
آلومینیوم, 1.6g, ø 21.5mm
KM# 26b
بها: $ 0.2
اسراییل 25 آگورات - obverseاسراییل 25 آگورات - reverse
25 آگورات
1960 - 1979
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 27
بها: $ 0.32
اسراییل 25 آگورات - obverseاسراییل 25 آگورات - reverse
25 آگورات
1974 - 1979
مس - نیکل, 6.65g, ø 25.5mm
KM# 27b
بها: $ 1.23

اسراییل ½ لیره - obverseاسراییل ½ لیره - reverse
½ لیره
1963 - 1979
مس - نیکل, 6.8g, ø 24.5mm
KM# 36
بها: $ 0.26
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse
1 لیره
1963 - 1967
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm
KM# 37
بها: $ 0.68
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse
1 لیره
1967 - 1980
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm
KM# 47
بها: $ 0.24

اسراییل 5 لیروت - obverseاسراییل 5 لیروت - reverse
5 لیروت
1978 - 1979
مس - نیکل, 11.2g, ø 30mm
KM# 90
بها: $ 0.69

اسراییل>دولت اسراییل|1948 - 1959
 دوره

اسراییل 1 پروتا - obverseاسراییل 1 پروتا - reverse
1 پروتا
1949
آلومینیوم, 1.3g, ø 21mm
KM# 9
بها: $ 0.74
اسراییل 5 پروتا - obverseاسراییل 5 پروتا - reverse
5 پروتا
1949
برنز, 3.2g, ø 20mm
KM# 10
بها: $ 1.21
اسراییل 10 پروتا - obverseاسراییل 10 پروتا - reverse
10 پروتا
1949
برنز, 6.1g, ø 27mm
KM# 11
بها: $ 1.37

اسراییل 10 پروتا - obverseاسراییل 10 پروتا - reverse
10 پروتا
1952
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.5mm
KM# 17
بها: $ 0.61
اسراییل 10 پروتا - obverseاسراییل 10 پروتا - reverse
10 پروتا
1957
آلومینیوم, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 20
بها: $ 1.14
اسراییل 10 پروتا - obverseاسراییل 10 پروتا - reverse
10 پروتا
1957
آلومینیوم با روکش مس, 2.8g, ø 24.5mm
KM# 20a
بها: $ 1.62

اسراییل 25 میل - obverseاسراییل 25 میل - reverse
25 میل
1948 - 1949
آلومینیوم, 3.5g, ø 30mm
KM# 8
بها: $ 8.65
اسراییل 25 پروتا - obverseاسراییل 25 پروتا - reverse
25 پروتا
1949
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 12
بها: $ 1.37
اسراییل 25 پروتا - obverseاسراییل 25 پروتا - reverse
25 پروتا
1954
استیل با روکش نیکل, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 12a
بها: $ 1.58

اسراییل 50 پروتا - obverseاسراییل 50 پروتا - reverse
50 پروتا
1949
مس - نیکل, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 13.1
بها: $ 0.76
اسراییل 50 پروتا - obverseاسراییل 50 پروتا - reverse
50 پروتا
1954
مس - نیکل, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 13
بها: $ 1.2
اسراییل 50 پروتا - obverseاسراییل 50 پروتا - reverse
50 پروتا
1954
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.5mm
KM# 13.2a
بها: $ 1.04

اسراییل 100 پروتا - obverseاسراییل 100 پروتا - reverse
100 پروتا
1949 - 1955
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 14
بها: $ 1.15
اسراییل 100 پروتا - obverseاسراییل 100 پروتا - reverse
100 پروتا
1954
استیل با روکش نیکل, 7.3g, ø 25.6mm
KM# 18
بها: $ 1.73
اسراییل 250 پروتا - obverseاسراییل 250 پروتا - reverse
250 پروتا
1949
نقره 0.500, 14.4g, ø 32.2mm
KM# 15a
بها: $ 13.05

اسراییل 250 پروتا - obverseاسراییل 250 پروتا - reverse
250 پروتا
1949
مس - نیکل, 14.1g, ø 32.2mm
KM# 15
بها: $ 2.02
اسراییل 500 پروتا - obverseاسراییل 500 پروتا - reverse
500 پروتا
1949
نقره 0.500, 25g, ø 38mm
KM# 16
بها: $ 27.01

uCoin