اسراییل
×
کشور
دولت اسراییل
1985 - 2017
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اسراییل > دولت اسراییل (1985-2017)  | جستجو 

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1985-1991
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1986-2000
Piedfort Set: weight 4.4 g
آلومینیوم - برنز, 4.4g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1987-1991
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1989
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 4.4g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1985-2007
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1986-2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 6.6g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1987-2008
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1986-2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1986-2010
Hanukkah /candelabrum atop the value/
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1986-2000
Piedfort Set
آلومینیوم - برنز, 14.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1986-2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1985-1993
مس - نیکل, 4g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1986-2000
Piedfort Set: weight 8.8 g
مس - نیکل, 8.8g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1986-2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
مس - نیکل, 4g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اسراییل 1 شکل جدید - obverseاسراییل 1 شکل جدید - reverse1 شکل جدید 1994-2017
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse2 شکل جدید 2007-2010
Hanukkah /candelabrum a bottom the value/
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse2 شکل جدید 2008-2017
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse5 شکل جدید 1990-2017
مس - نیکل, 8.2g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse5 شکل جدید 1990-2000
Piedfort Set
مس - نیکل, 14.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.45
اسراییل 5 شکل جدید - obverseاسراییل 5 شکل جدید - reverse5 شکل جدید 1991-2010
Hanukkah
مس - نیکل, 8.2g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse10 شکل جدید 1995-2017
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.80
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse10 شکل جدید 1995-2000
Piedfort Set
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 11g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.82
اسراییل 10 شکل جدید - obverseاسراییل 10 شکل جدید - reverse10 شکل جدید 1996-2010
Hanukkah
دو آلیاژی : مرکز آئوریت- برنز ، حلقه استیل با روکش نیکل, 7g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.91
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1988
Independence of Israel
آلومینیوم - برنز, 2.04g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.34
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1988
Independence of Israel
نیکل, 4.8g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.89
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1988
Independence of Israel
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1988
Independence of Israel
نیکل, 7.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.46
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1988
Independence of Israel
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1988
Independence of Israel
نیکل, 9.65g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.58
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1986
Edmond James de Rothschild
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1988
Independence of Israel
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1988
Independence of Israel
نیکل, 16g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.48
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1994
Theresienstadt Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.66
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1994
Environmental Protection
آلومینیوم - برنز, 14.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.29
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1995
Theresienstadt Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.30
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1995
Medicine in Israel
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 32.45
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1996
French Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.91
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1996
Jerusalem
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1997
Russian Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.86
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1997
World Zionist Congress
آلومینیوم - برنز, 14.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.98
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1998
English Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 32.24
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1998
Independence of Israel
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1999
High Tech in Israel
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 32.14
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1999
Menorah
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.48
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 2000
Jerusalem Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.30
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 2000
Curaçao lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.54
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 2000
Love Thy Neighbor
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 2002
Yemenite Lamp
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.88

uCoin