×
کشور
×
ارزش
1975
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1975  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1957-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1975
Michelangelo Buonarroti
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.59

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1975
30th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1975-1982
Golden Chervonetz - Sower
طلا 0.900, 8.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 348

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
Johann Strauss II
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.22
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
State Treaty
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.90
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
Schilling
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.12
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
Innsbruck 1976
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.37
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
Innsbruck 1976, Skier
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.44

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1954-1975
آلومینیوم - برنز, 2.91g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1959-1975
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1959-1977
مس - نیکل, 3g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1968-1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1973-1978
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1973-1978
مس - نیکل, 9.1g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
ایران ½ پهلوی - obverseایران ½ پهلوی - reverse½ پهلوی 1975
طلا 0.900, 4.068g

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 190
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1971-1975
فائو
مس - نیکل, 1.76g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1968-1975
برنز, 5.9g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1968-1975
برنز, 10g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
اردن 25 فلس - obverseاردن 25 فلس - reverse25 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 4.75g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1970-1975
مس - نیکل, 17g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.92

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.6g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.89g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.94g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

uCoin