×
کشور
×
ارزش
1977
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1977  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1971-1978
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.72

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1977
60th Anniversary of Revolution
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1977
Moscow'80 Olympic - Emblem
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Kiev
نقره 0.900, 16.67g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.03
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Leningrad
نقره 0.900, 16.67g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.80
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Minsk
نقره 0.900, 16.67g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.28
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Tallinn
نقره 0.900, 16.67g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.38
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1975-1982
Golden Chervonetz - Sower
طلا 0.900, 8.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 348
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Moscow Kremlin
نقره 0.900, 33.3g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.79
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1977
Moscow’80 Olympic - Map
نقره 0.900, 33.3g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.39
اتحاد جماهیر شوروی 100 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 100 روبل - reverse100 روبل 1977
Moscow’80 Olympic
طلا 0.900, 17.28g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 713

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1977
Kremsmünster Abbey
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.17
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1977
Hohensalzburg Castle
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.66
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1977
Vienna Mint
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.32

اتیوپی>1977 - 2016|جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی

 دوره
اتیوپی 1 سانتیم - obverseاتیوپی 1 سانتیم - reverse1 سانتیم 1977-2005
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
اتیوپی 5 سانتیم - obverseاتیوپی 5 سانتیم - reverse5 سانتیم 1977
برنج, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتیوپی 5 سانتیم - obverseاتیوپی 5 سانتیم - reverse5 سانتیم 1977-2012
استیل با روکش برنج, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse10 سانتیم 1977
برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse10 سانتیم 1977-2012
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
اتیوپی 25 سانتیم - obverseاتیوپی 25 سانتیم - reverse25 سانتیم 1977
مس - نیکل, 3.7g, ø 21.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اتیوپی 25 سانتیم - obverseاتیوپی 25 سانتیم - reverse25 سانتیم 1977-2016
مس - نیکل با روکش استیل, 3.7g, ø 21.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اتیوپی 50 سانتیم - obverseاتیوپی 50 سانتیم - reverse50 سانتیم 1977
مس - نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
اتیوپی 50 سانتیم - obverseاتیوپی 50 سانتیم - reverse50 سانتیم 1977-2016
مس - نیکل با روکش استیل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69

uCoin